ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii 2)

Na podstawie art. 20v ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki i sposób udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji i cofnięcia, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 20w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;

2)   zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i praktycznej, obejmujący minimalny zakres wiedzy i umiejętności odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii wymienionego w art. 20h ust. 2 ustawy, w przypadku osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu;

3)   wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka Komisji Egzaminacyjnej, zwanego dalej „członkiem Komisji”, sposób doskonalenia zawodowego w czasie trwania powołania oraz sposób ich dokumentowania, tryb powoływania, okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania Komisji Egzaminacyjnej oraz wynagradzania jej członków;

4)   sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania katalogu pytań egzaminacyjnych;

5)   warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego łącznej oceny;

6)   sposób wnoszenia opłat, o których mowa w art. 20za ust. 1 ustawy;

7)   wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 20p ust. 1 pkt 1 ustawy;

8)   sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 20zb ust. 1 ustawy, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   dokumenty odniesienia — akty prawne, dokumenty normalizacyjne, specyfikacje techniczne oraz procedury i instrukcje techniczne;

2)   katalog — zbiór pytań egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla instalatorów danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

§ 3. 1. Akredytacja jest udzielana przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Prezesem UDT”, pod warunkiem wykazania przez organizatora szkoleń, zwanego dalej „organizatorem”, spełniania wymagań określonych w art. 20q ust. 1 ustawy.

2. Warunek, o którym mowa w art. 20q ust. 1 pkt 2 ustawy, uznaje się za spełniony w przypadku posiadania przez organizatora warunków lokalowych i wyposażenia:

1)   odpowiednich do zakresu programowego szkoleń, o których mowa w § 12 i § 13, obejmujących pomieszczenia, materiały i wyposażenie dydaktyczne, a także urządzenia techniczne, w tym wyposażenie laboratoryjne lub inne urządzenia, do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych;

2)   spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

3. Warunek, o którym mowa w art. 20q ust. 1 pkt 3 ustawy, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy organizator dysponuje osobami prowadzącymi szkolenie:

1)   w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych, które:

a)   posiadają wykształcenie wyższe techniczne lub ukończone studia podyplomowe techniczne potwierdzone dyplomem lub świadectwem, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 4) ), i udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową, lub

b)   posiadają wykształcenie średnie techniczne potwierdzone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 5) ), lub równoważnym dokumentem, i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową;

2)   w zakresie przeprowadzenia zajęć praktycznych, które:

a)   spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w pkt 1 lub

b)   posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe potwierdzone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub równoważnym dokumentem, i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową, w przypadku gdy taka osoba wykonuje wyłącznie czynności praktyczne jako instruktor.

4. Warunek, o którym mowa w art. 20q ust. 2 pkt 3 ustawy, w zakresie posiadania procedury rejestrowania uczestników szkoleń oraz dokumentowania przebiegu szkoleń wraz z oceną ich efektywności uznaje się za spełniony, gdy procedura ta przewiduje w szczególności:

1)   prowadzenie dziennika szkoleń, w którym są rejestrowani ich uczestnicy oraz jest dokumentowany ich udział w poszczególnych częściach szkolenia;

2)   sporządzanie i przesyłanie Prezesowi UDT, w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia:

a)   wykazu wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia, zawierającego imię (imiona) i nazwiska osób, które odbyły szkolenie, oraz numer wydanego zaświadczenia,

b)   informacji o typie szkolenia dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii oraz miejscu lub miejscach przeprowadzonego szkolenia,

c)   informacji zawierającej imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzone szkolenie.

5. Do praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 3, zalicza się okres wykonywania czynności w zakresie montażu mikroinstalacji lub małych instalacji, modernizacji, eksploatacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji odnawialnych źródeł energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.

§ 4. Wzór wniosku o udzielenie akredytacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Zaświadczenie o udzieleniu akredytacji zawiera:

1)   numer wpisu do rejestru akredytowanych organizatorów szkoleń;

2)   dane organizatora szkoleń z wniosku, o którym mowa w art. 20r ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy;

3)   datę udzielenia akredytacji;

4)   datę ważności udzielonej akredytacji.

§ 6. 1. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 20w ust. 1 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa albo prokury w języku obcym lub dołączenia do zgłoszenia załączników w języku obcym, do zgłoszenia dołącza się ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

3. W przypadku gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, Prezes UDT wzywa podmiot, o którym mowa w art. 20w ust. 1 ustawy, do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia.

§ 7. 1. Prezes UDT dokonuje wpisu podmiotu, o którym mowa w art. 20w ust. 1 ustawy, do rejestru wskazanego w art. 20zb ust. 1 pkt 2 ustawy, po stwierdzeniu spełniania wymagań określonych w art. 20w ustawy.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 20w ust. 1 ustawy, jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 20w ust. 1 pkt 1 ustawy, pod rygorem wykreślenia z rejestru.

§ 8. Do podmiotu, o którym mowa w art. 20w ust. 1 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i § 9-13.

§ 9. Organizator niezwłocznie zawiadamia Prezesa UDT o zmianach danych zawartych w wniosku o udzielenie akredytacji, o których mowa w art. 20r ust. 2 ustawy, i o zmianach w dokumentach, o których mowa w art. 20r ust. 3 ustawy.

§ 10. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, wydawanego przez organizatora instalatorowi, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Prezes UDT nie później niż w terminie 14 dni przed przeprowadzeniem okresowej weryfikacji, o której mowa w art. 20s ust. 4 ustawy, zawiadamia organizatora o zamiarze przeprowadzenia tej weryfikacji i podaje jej zakres.

2. W przypadku gdy w wyniku okresowej weryfikacji zostanie stwierdzone naruszenie któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3, § 9 i § 10, Prezes UDT określa zakres działań korygujących oraz termin ich wykonania.

3. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie zostaną wykonane działania korygujące, o których mowa w ust. 2, Prezes UDT niezwłocznie cofa akredytację i zawiadamia o tym organizatora.

§ 12. 1. Zakres programowy szkolenia podstawowego, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, obejmuje:

1)   w części teoretycznej:

a)   zagadnienia ogólne obejmujące podstawowe pojęcia i definicje z zakresu instalacji odnawialnych źródeł energii, właściwości fizyczne i technologiczne instalacji oraz postanowienia dokumentów odniesienia,

b)   zagadnienia specjalistyczne, w tym uwzględnione w załączniku IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);

2)   w części praktycznej — ćwiczenia lub zadania praktyczne z zakresu instalacji odnawialnych źródeł energii, z podaniem wykazu odpowiednich urządzeń technicznych, w tym wyposażenia laboratoryjnego oraz zasad ich bezpiecznego stosowania.

2. Zakres programowy szkolenia podstawowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. Zakres programowy szkolenia przypominającego dla osób ubiegających się o przedłużenie ważności certyfikatu obejmuje wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, uwzględniające w szczególności tematy dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.

§ 14. 1. Kandydat na członka Komisji, o której mowa w art. 20i ust. 2 ustawy, powinien posiadać wykształcenie:

1)   wyższe techniczne lub ukończone studia podyplomowe techniczne potwierdzone dyplomem lub świadectwem, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, i udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową, lub

2)   średnie techniczne potwierdzone dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zakresie związanym z instalowaniem urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych grzewczych chłodniczych lub elektrycznych, i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową.

2. Do praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się okres wykonywania przez kandydata na członka Komisji czynności w zakresie montażu mikroinstalacji lub małych instalacji, modernizacji, eksploatacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji odnawialnych źródeł energii, sanitarnych elektroenergetycznych, grzewczych chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.

§ 15. Prezes UDT zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego informację o naborze kandydatów na członków Komisji, wraz z określeniem terminu składania wniosków.

§ 16. 1. Prezes UDT w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o powołanie kandydata na członka Komisji, zgłoszonego przez podmiot, o którym mowa w art. 20i ust. 4 ustawy, może wnieść zastrzeżenie do kandydata, w przypadku gdy nie spełnia on wymagań kwalifikacyjnych.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 20i ust. 4 ustawy, może złożyć kolejny wniosek o powołanie innego kandydata, który spełnia wymagania kwalifikacyjne, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Prezes UDT, po stwierdzeniu, że kandydat na członka Komisji spełnia wymagania kwalifikacyjne, powołuje go na członka Komisji.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób wyznaczonych przez Prezesa UDT, o których mowa w art. 20i ust. 3 ustawy.

§ 17. 1. Członek Komisji:

1)   jest obowiązany przestrzegać:

a)   przepisów dotyczących wydawania certyfikatów instalatorom,

b)   zasad poufności w opracowywaniu i weryfikacji pytań do katalogu oraz opracowywaniu dokumentów egzaminacyjnych,

c)   zasad zachowania niezależności i bezstronności przy przeprowadzaniu egzaminów i podczas ich oceny;

2)   jest obowiązany zawiadamiać Prezesa UDT o zaistnieniu konfliktu interesów podczas wykonywania zadań członka Komisji;

3)   nie może łączyć funkcji członka Komisji z prowadzeniem szkoleń dla osób ubiegających się o certyfikat instalatora lub inną formą kształcenia lub oceny, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Doskonalenie zawodowe członka Komisji odbywa się przez udział w:

1)   szkoleniach organizowanych przez Prezesa UDT, w tym w zakresie warunków, formy i trybu przeprowadzania egzaminu oraz opracowywania dokumentów egzaminacyjnych;

2)   opracowywaniu i weryfikacji pytań do katalogu oraz w opracowywaniu dokumentów egzaminacyjnych;

3)   szkoleniach organizowanych przez podmioty inne niż Prezes UDT, w seminariach lub konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii.

§ 18. 1. Prezes UDT przeprowadza okresową weryfikację członków Komisji nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy.

2. W toku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, członek Komisji przekazuje Prezesowi UDT dowody doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 17 ust. 2, w szczególności kopie dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów.

§ 19. 1. Prezes UDT może odwołać członka Komisji w przypadku:

1)   rezygnacji z członkostwa w Komisji;

2)   choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;

3)   negatywnej oceny stwierdzonej w wyniku okresowej weryfikacji.

2. Członkostwo w Komisji ustaje w przypadku śmierci członka Komisji.

3. Odwołany członek Komisji może być ponownie powołany na jej członka nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia odwołania.

§ 20. W przypadku odwołania członka Komisji Prezes UDT niezwłocznie uzupełnia skład Komisji.

§ 21. 1. Pytania egzaminacyjne do katalogu, zwane dalej „pytaniami”, opracowują i weryfikują członkowie Komisji.

2. Pytania opracowuje się odpowiednio do zakresu programowego szkolenia, o którym mowa w § 12, uwzględniając w szczególności:

1)   aktualne dokumenty odniesienia;

2)   zakres niezbędnej wiedzy, wymaganych umiejętności i zasad dobrej praktyki instalacyjnej dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

3)   możliwość posługiwania się przez osobę zdającą dokumentami odniesienia lub innymi pomocami.

3. Pytania do części teoretycznej egzaminu są opracowywane jako pytania pisemne testowe, które zawierają po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

4. Pytania do części praktycznej egzaminu są opracowywane jako problemowe zadania praktyczne wymagające rozwiązania w sposób opisowy lub praktyczny, w szczególności jako instrukcja wykonania określonych czynności lub prac instalacyjnych, lub wymagające podania ich prawidłowego i uzasadnionego rozwiązania z przywołaniem dokumentu odniesienia, jeśli ma zastosowanie, oraz ze wskazaniem niezbędnego wyposażenia technicznego, w szczególności kontrolno-pomiarowego.

§ 22. 1. Pytania do części teoretycznej i praktycznej egzaminu są poddawane weryfikacji przez co najmniej 2 członków Komisji, powołanych dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, po opracowaniu pytania lub po dokonaniu zmian w zakresie programowym szkoleń.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu poprawności treści pytania przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego, zakresu programowego szkoleń oraz postępu technicznego.

3. Pytanie zostaje włączone do katalogu lub zachowane w katalogu w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji.

§ 23. 1. Katalog jest przechowywany przez wyznaczonych przez Prezesa UDT pracowników Urzędu Dozoru Technicznego:

1)   w postaci elektronicznej, w formacie zapobiegającym jego nieuprawnionemu kopiowaniu lub jego bezpowrotnej utracie,

2)   w postaci papierowej, w sposób zapobiegający jego nieuprawnionemu ujawnieniu, zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

— w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień, zmian lub usunięć i przekazywanie go osobom trzecim przez osobę niewyznaczoną.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, dokonują odpowiednio wpisów, zmian oraz usunięć w katalogu.

§ 24. Osoba przystępująca do egzaminu nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu zgłasza w nim udział oraz wnosi opłatę, o której mowa w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydanym na podstawie art. 20za ust. 2 ustawy.

§ 25. Prezes UDT nie później niż na 10 dni przed egzaminem ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego listę osób przystępujących do egzaminu, podając ich imię (imiona), nazwisko oraz numer zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

§ 26. 1. W uzasadnionych przypadkach, Prezes UDT, nie później niż na 3 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu, może zmienić termin lub miejsce jego przeprowadzenia albo go odwołać, o czym informuje osoby, które zgłosiły swój udział w egzaminie.

2. W przypadku odwołania egzaminu, Prezes UDT, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jego odwołania, informuje osoby, które zgłosiły swój udział w egzaminie, o innym terminie jego przeprowadzenia.

§ 27. 1. Opłata, o której mowa w § 24, podlega zaliczeniu na poczet egzaminu w innym terminie albo, na pisemny wniosek osoby przystępującej do egzaminu, może jej zostać zwrócona.

2. Zwrot opłaty jest dokonywany na rachunek bankowy wskazany przez osobę przystępującą do egzaminu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 28. 1. W przypadku gdy osoba, która zgłosiła swój udział w egzaminie, nie mogła przystąpić do egzaminu z przyczyn, za które nie ponosi winy, oraz przedłoży Prezesowi UDT, w terminie 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna uniemożliwiająca udział w egzaminie, kopię dokumentu potwierdzającego brak możliwości przystąpienia do egzaminu, opłata, o której mowa w § 24, podlega zaliczeniu na poczet egzaminu w innym terminie albo, na pisemny wniosek tej osoby, może zostać jej zwrócona.

2. Zwrot opłaty jest dokonywany na rachunek bankowy wskazany przez osobę, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 29. Ze składu Komisji Przewodniczący Komisji wyznacza co najmniej trzech jej członków, którzy tworzą zespół egzaminacyjny, zwany dalej „zespołem”, w celu przeprowadzenia egzaminu, oraz wyznacza przewodniczącego zespołu.

§ 30. 1. Członkowie Komisji przeprowadzającej egzamin, z wyłączeniem osób będących pracownikami Urzędu Dozoru Technicznego, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm. 6) ), jeżeli do egzaminu przystąpi nie więcej niż 15 osób.

2. Wynagrodzenie członka Komisji wzrasta odpowiednio o 0,5% za każdą dodatkową osobę, która przystąpiła do egzaminu, jeżeli liczba tych osób przekroczy 15.

3. Łączne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć 17,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 31. 1. Komisja dokonuje wyboru pytań z katalogu, w celu utworzenia zestawu egzaminacyjnego, zwanego dalej „zestawem”, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

2. Zestaw zostaje oznaczony kodem identyfikacyjnym.

3. Zestaw składa się z części:

1)   teoretycznej — obejmującej test składający się z 24 pytań;

2)   praktycznej — obejmującej 3 problemowe zadania praktyczne.

4. Pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób:

1)   odpowiedź prawidłowa — 1 punkt;

2)   odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi — 0 punktów.

5. Problemowe zadanie praktyczne jest oceniane według skali od 0 do 10 punktów, z gradacją co 0,5 punktu.

§ 32. Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, a część praktyczna — 90 minut.

§ 33. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu:

1)   dokonują sprawdzenia tożsamości osób przystępujących do egzaminu;

2)   informują osoby przystępujące do egzaminu o:

a)   sposobie przeprowadzenia egzaminu,

b)   zasadach udzielania odpowiedzi na pytania w poszczególnych częściach egzaminu,

c)   czasie trwania egzaminu oraz poszczególnych jego części,

d)   przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu,

e)   terminie i sposobie ogłoszenia wyników egzaminu,

f)   sposobie indywidualnej identyfikacji arkusza egzaminacyjnego,

g)   kryteriach oceny oraz sposobie i formie ogłoszenia wyniku łącznego egzaminu.

§ 34. W czasie trwania egzaminu osoba zdająca może korzystać z dokumentów odniesienia wyłącznie w przypadku, gdy są one udostępnione przez zespół.

§ 35. 1. Wynik łączny egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.

2. Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli zdający:

1)   w części teoretycznej uzyska co najmniej 15 punktów oraz

2)   w części praktycznej uzyska co najmniej 6 punktów za każde problemowe zadanie praktyczne.

§ 36. 1. Z egzaminu zespół sporządza protokół, który podpisują członkowie zespołu.

2. Zespół przekazuje Prezesowi UDT protokół, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu. Wyniki egzaminu Prezes UDT niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 37. Opłaty, o których mowa w art. 20za ust. 1 ustawy, są wnoszone przelewem na rachunek bankowy Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 38. 1. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu instalatora określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu instalatora określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzór graficzny certyfikatu instalatora i wtórnika certyfikatu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Wzór zgłoszenia rozpoczęcia instalacji przez osoby będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz osoby będące obywatelami innych państw określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 39. 1. Rejestry, o których mowa w art. 20zb ust. 1 ustawy, są prowadzone w postaci zbiorów danych zapisywanych i gromadzonych w postaci elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, zmian, uzupełnień, sprostowań lub usunięć przez osoby nieuprawnione.

2. Wpisu do rejestrów oraz jego zmiany, uzupełnienia, sprostowania lub usunięcia dokonują wyłącznie osoby uprawnione przez Prezesa UDT do administrowania rejestrami.

3. Jeżeli dane, o których mowa w art. 20zb ust. 2 ustawy, budzą wątpliwości, Prezes UDT zobowiązuje instalatora do złożenia wyjaśnień.

4. Wpisu do rejestrów dokonuje się pod oddzielną pozycją oznaczoną numerem wynikającym z kolejności wpisu oraz datą dokonania wpisu.

5. Zmiany wpisu w rejestrach dokonuje się pod pozycją właściwą dla zmienianego wpisu, bez nadawania kolejnego numeru, z podaniem daty zmiany. Zmiana treści wpisu nie powoduje usunięcia poprzedniego wpisu.

§ 40. 1. Do rejestru, o którym mowa w art. 20zb ust. 1 pkt 1 ustawy, wpisuje się dane określone w art. 20zb ust. 2 ustawy oraz dane osób, o których mowa w art. 20p ust. 1 pkt 1 ustawy, w terminie 7 dni od dnia wydania certyfikatu lub jego wtórnika lub nie później niż w dniu zgłoszonego zamiaru rozpoczęcia instalacji, o ile dane te nie wymagają zmian, uzupełnień lub sprostowań.

2. W rejestrze dokonuje się zmian, uzupełnień lub sprostowań wpisów w terminie 7 dni od dnia:

1)   wydania certyfikatu albo przedłużenia ważności certyfikatu lub wydania jego wtórnika;

2)   zgłoszenia przez instalatora informacji o zakończeniu działalności objętej zakresem certyfikatu;

3)   uzyskania informacji o utracie ważności certyfikatu osoby, o której mowa w art. 20p ust. 1 pkt 1 ustawy;

4)   zawiadomienia przez certyfikowanego instalatora o zmianie danych zawartych we wniosku;

5)   uzyskania informacji o cofnięciu certyfikatu osobie, o której mowa w art. 20p ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 41. 1. Do rejestru, o którym mowa w art. 20zb ust. 1 pkt 2 ustawy, wpisuje się dane, o których mowa w art. 20r ust. 2 ustawy, oraz dane podmiotu, o którym mowa w art. 20w ust. 1 ustawy, odpowiednio w terminie 7 dni od dnia udzielenia akredytacji albo nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.

2. W rejestrze, o którym mowa w art. 20zb ust. 1 pkt 2 ustawy, dokonuje się zmian, uzupełnień lub sprostowań wpisów w terminie 7 dni od dnia:

1)   zgłoszenia zmian, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 9;

2)   cofnięcia akredytacji;

3)   wygaśnięcia udzielonej akredytacji lub zakończenia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, prowadzenia szkoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)   powzięcia przez Prezesa UDT informacji o oczywistym błędzie w treści wpisu.

3. Rejestr umożliwia przeglądanie danych uporządkowanych pod względem:

1)   numeru wpisu do rejestru;

2)   typu szkolenia;

3)   danego rodzaju odnawialnego źródła energii, dla którego jest prowadzone szkolenie;

4)   daty ważności udzielonej akredytacji.

§ 42. 1. Dokumentacja w sprawie udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu jest przechowywana z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i poufności.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest przechowywana w sposób i formie określonych w § 23 ust. 1.

§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. (poz. 505)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i 490.

4)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829,1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.

5)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496.