ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody 2)

Na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory i metody służące do obliczania liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody, zwanych dalej „mieszaninami”;

2) metody wyrażania zawartości alkoholu, zwanej również „mocą alkoholu”;

3) rodzaje pomiarów, jakie należy wykonać w celu wyznaczenia zawartości alkoholu;

4) Podstawowe Tablice Alkoholometryczne.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) tablicach alkoholometrycznych — należy przez to rozumieć tablice zawierające liczbowe dane odniesienia dla mieszanin, stosowane do prawidłowego obliczania zawartości (mocy) alkoholu w tych mieszaninach;

2) Podstawowych Tablicach Alkoholometrycznych — należy przez to rozumieć tablice, w których są podane podstawowe, wyliczone liczbowe dane odniesienia dla mieszanin;

3) zawartości (mocy) alkoholu — należy przez to rozumieć ułamek objętościowy lub ułamek masowy alkoholu w mieszaninie;

4) ułamku objętościowym q — należy przez to rozumieć stosunek objętości czystego, bezwodnego alkoholu etylowego w temperaturze 20 °C, zawartego w mieszaninie, do jej całkowitej objętości w tej samej temperaturze;

5) ułamku masowym p — należy przez to rozumieć stosunek masy alkoholu etylowego zawartego w mieszaninie do jej całkowitej masy.

§ 3. 1. Moc alkoholu wyraża się w procentach, jako liczbę części alkoholu w stu częściach mieszaniny.

2. Przy określaniu mocy, o której mowa w ust. 1, należy stosować następujące symbole:

1) „% vol” — dla ułamka objętościowego;

2) „% mas” — dla ułamka masowego.

§ 4. 1. W celu wyznaczenia mocy alkoholu należy zmierzyć:

1) gęstość, ułamek masowy lub ułamek objętościowy w temperaturze mieszaniny;

2) temperaturę mieszaniny.

2. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, moc alkoholu odczytuje się z odpowiednich tablic alkoholometrycznych.

3. Pomiary, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykonuje się za pomocą przyrządu pomiarowego o odpowiedniej dokładności, w szczególności:

1) alkoholomierza lub densymetru do alkoholu;

2) piknometru;

3) gęstościomierza oscylacyjnego;

4) wagi hydrostatycznej.

§ 5. 1. Gęstość mieszaniny p, wyrażoną w kilogramach na metr sześcienny, w temperaturze f z zakresu od -20 °C do +40 °C, oblicza się według wzoru:

gdzie:

p — ułamek masowy wyrażony w postaci ułamka dziesiętnego,

t—temperatura wyrażona w stopniach Celsjusza, zgodnie z Międzynarodową Praktyczną Skalą Temperatur 68,

n =5,
m1 = 11,
m2 = 10,
m3 =9,
m4 = 4,
m 5 =2,
Ak', Bk', Ci,k — współczynniki liczbowe.

2. Wartości współczynników liczbowych Ak', Bk', Ci,k', o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Opis Podstawowych Tablic Alkoholometrycznych i metod służących do ich utworzenia oraz wskazówki dotyczące obliczania innych tablic alkoho-lometrycznych stosowanych w procesach pomiarowych związanych z mieszaninami określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Podstawowe Tablice Alkoholometryczne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. Nr 38, poz. 331).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. (poz. 716)

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 76/766/EEC z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tablic alkoholometrycznych (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976 r., z późn. zm., str. 153). Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 269.