ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów 2)

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania związków arsenu oraz zawierających je preparatów do:

1) zapobiegania zanieczyszczaniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:

a) kadłubów łodzi,

b) klatek, pływaków, sieci i innych przyrządów lub urządzeń używanych w hodowli ryb lub wodnych organizmów bezkręgowych,

c) jakichkolwiek przyborów lub urządzeń całkowicie lub częściowo zanurzonych w wodach śródlądowych i morskich;

2) oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia.

2. Zakazuje się stosowania związków arsenu oraz zawierających je preparatów do zabezpieczania drewna.

3. Zakazuje się wprowadzania do obrotu drewna zabezpieczonego związkami arsenu oraz zawierającymi je preparatami.

4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie stosuje się w przypadku zabezpieczania drewna związkami arsenu oraz zawierającymi je preparatami w postaci roztworu mieszanin nieorganicznych związków miedzi, chromu i arsenu, zwanymi dalej „CCA”, typu C, w instalacjach przemysłowych próżniowych lub ciśnieniowych do impregnacji drewna, które uzyskały pozwolenie na wprowadzanie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252).

5. Drewno zabezpieczone w sposób, o którym mowa w ust. 4, może być wprowadzone do obrotu po całkowitym zakończeniu procesu zabezpieczenia.

6. Drewno zabezpieczone za pomocą roztworów CCA w sposób, o którym mowa w ust. 4, może być wprowadzane do obrotu do celów zawodowych i w instalacjach przemysłowych, pod warunkiem zachowania integralnej struktury elementów drewnianych, która jest wymagana w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub zwierząt, oraz jeżeli kontakt drewna ze skórą jest mało prawdopodobny dla ogółu społeczeństwa podczas całego okresu eksploatacji:

1) jako materiał budowlany w budynkach użyteczności publicznej, służących gospodarce rolnej oraz budynkach przemysłowych;

2) do budowy obiektów mostowych;

3) jako materiał konstrukcyjny do budowy obiektów takich, jak mosty i mola w zbiornikach słodkowodnych i wodach słabo zasolonych;

4) jako bariery przeciwhałasowe;

5) w zapobieganiu osuwiskom;

6) w ogrodzeniach i barierkach bezpieczeństwa na autostradach;

7) w okorowanych słupkach o naturalnie zaokrąglonych powierzchniach z drzew iglastych stosowanych do budowy ogrodzeń dla zwierząt;

8) w konstrukcjach zatrzymujących ziemię;

9) jako słupy linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

10) jako podkłady kolei podziemnej.

7. Drewno zabezpieczone w sposób, o którym mowa w ust. 4, powinno być oznakowane indywidualnie informacją: „Zawiera arsen, stosować wyłącznie do celów zawodowych i w instalacjach przemysłowych”.

8. Opakowania zbiorcze każdej partii drewna wprowadzanego do obrotu i zabezpieczonego w sposób, o którym mowa w ust. 4, powinny być oznakowane etykietą zawierającą informację: „Podczas przenoszenia używać rękawic ochronnych, a w czasie cięcia lub jakiejkolwiek innej obróbki stosować maski przeciwpyłowe i środki ochrony oczu. Odpady powstałe podczas obróbki tego drewna powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa”.

9. Zakazuje się stosowania zabezpieczonego drewna, o którym mowa w ust. 4:

1) do budowy budynków mieszkalnych, garaży oraz obiektów małej architektury;

2) w przypadku gdy występuje ryzyko wielokrotnego kontaktu ze skórą człowieka;

3) do stosowania w wodzie morskiej;

4) do stosowania w rolnictwie, z wyjątkiem wykorzystywania na słupki do ogrodzeń dla zwierząt jako materiału, o którym mowa w ust. 6 pkt 7;

5) w przypadku gdy zabezpieczone drewno może mieć kontakt z półproduktami lub produktami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.”;

2) po § 30e dodaje się § 30f w brzmieniu:

„§ 30f. 1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz stosowania jako substancji lub składnika preparatów sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) C8F17SO2X (X=OH, sole metali (O-M+), halogenek, amid i inne pochodne, w tym polimery) w stężeniu równym lub większym niż 0,005 % masowych.

2. Zakazuje się wprowadzania do obrotu substancji, wymienionych w ust. 1, w półproduktach, artykułach lub ich częściach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowych, obliczanym w stosunku do masy strukturalnie lub mikrostrukturalnie odrębnych części zawierających sulfoniany perfluorooktanu (PFOS) lub w wyrobach włókienniczych bądź innych materiałach powlekanych, jeżeli zawartość sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) jest równa lub wyższa od 1 μg/m2 powlekanego materiału.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie ma zastosowania do wyrobów oraz substancji i preparatów potrzebnych do wyprodukowania:

1) powłok fotolitograficznych lub antyrefleksyjnych stosowanych w procesach fotolitograficznych;

2) powłok fotograficznych stosowanych do filmów, papieru lub płyt drukowych;

3) filtrów mgły olejowej stosowanych w niedekoracyjnym twardym chromowaniu (VI) galwanicznym oraz środków zwilżających wykorzystywanych w kontrolowanych systemach galwanizacji, gdzie ilość sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) uwalnianych do środowiska jest ograniczona do minimum dzięki pełnemu stosowaniu najlepszych dostępnych technik zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm. 5) );

4) cieczy hydraulicznych na potrzeby lotnictwa.”.

§ 2. Drewno zabezpieczone związkami arsenu, które znajdowało się w użyciu na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed dniem 30 września 2007 r. lub zostało wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami niniejszego rozporządzenia, może być wykorzystywane do końca okresu jego eksploatacji.

§ 3. Drewno zabezpieczone za pomocą roztworów CCA typu C, które znajdowało się w użyciu na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed dniem 30 września 2007 r. lub zostało wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami niniejszego rozporządzenia:

1) może być wykorzystywane lub ponownie wykorzystywane zgodnie z wymaganiami, o których mowa

w § 6 ust. 6—9 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) może zostać wprowadzone do obrotu na rynku wtórnym zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 6 ust. 6—9 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Drewno zabezpieczone innymi typami roztworów CCA, które było stosowane na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed dniem 30 września 2007 r., może być:

1) wykorzystane lub ponownie wykorzystane zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 6 ust. 6—9 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) dopuszczone do obrotu na rynku wtórnym zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 6 ust. 6—9 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. Przepisu § 30f ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się do środków gaśniczych pianotwórczych wprowadzonych na rynek przed dniem 27 grudnia 2006 r.

Środki te mogą być wykorzystywane do dnia 27 czerwca 2011 r.

§ 6. Przepisy § 30f ust. 1 i 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się bez naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.).

§ 7. Podmiot stosujący wyłączenia, o którym mowa w § 30f ust. 3 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem lub w § 5 niniejszego rozporządzenia, nie później niż do dnia 27 września 2008 r. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacje dotyczące:

1) stosowania procesów objętych odstępstwem, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ilości sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) wykorzystywanych w tych procesach i emitowanych w ich wyniku;

2) zapasów środków gaśniczych pianotwórczych zawierających sulfoniany perfluorooktanu (PFOS).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2007 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 5—7 rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 27 czerwca 2008 r.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej— gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 384 z dnia 29.12.2006 r., str. 94—97);

2) dyrektywy 2006/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniającej po raz trzydziesty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (sulfonianów perfluorooktanu) (Dz. Urz. UE L 372 z dnia 27.12.2006 r., str. 32—34).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 39, poz. 372, z 2006 r. Nr 127, poz. 887, Nr 159, poz. 1131 i Nr 239, poz. 1731 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.