ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Kredytu Technologicznego

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Kredytu Technologicznego, zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem”, obejmuje:

1) stan Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym środki pieniężne, należności i zobowiązania;

2) przychody, w tym: dotacje z budżetu państwa, odsetki od lokat środków Funduszu w bankach, wpływy z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. 3) ), a także spłaty rat kapitałowych i odsetki od kredytów technologicznych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przed dniem wejścia w życie ustawy oraz inne wpływy, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 i art. 31 ust. 1 ustawy;

3) kwoty wypłat premii technologicznych i umorzeń kredytów technologicznych oraz kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów o wypłatę premii, jak również kwoty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w ciągu roku;

4) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu, określone w umowie, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, obejmujące koszty obsługi udzielonych kredytów technologicznych, wydatki kwalifikowalne określone przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, zgodnie z art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) związane z realizacją działania 4.3 „Kredyt technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, pozostałe koszty obsługi państwowego funduszu celowego Fundusz Kredytu Technologicznego oraz prowizję;

5) pozostałe przychody i wydatki.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, zwany dalej „dysponentem Funduszu”, zatwierdza plan w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, uwzględniając kwoty wynikające z tej ustawy, z zastrzeżeniem § 6.

3. Do czasu zatwierdzenia planu przez dysponenta Funduszu podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu.

§ 3. Wydatki ujęte w planie powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny w granicach kwot w nim określonych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.

§ 4. 1. Zmiana planu może być dokonywana w ciągu roku budżetowego w zakresie przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa.

2. Wydatki wyższe niż planowane mogą być dokonywane bez zmiany planu, jeżeli znajdują pokrycie w ponadplanowych przychodach lub pozostałościach środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody dysponenta Funduszu.

§ 5. 1. Sprawozdanie z realizacji planu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, zawiera w szczególności:

1) stan środków Funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego, w tym środki pieniężne, należności i zobowiązania;

2) liczbę zawartych umów o wypłatę premii technologicznych;

3) kwotę, na jaką zostały zawarte umowy o wypłatę premii technologicznych;

4) kwotę wypłaconych premii technologicznych i rat premii technologicznych;

5) liczbę dokonanych umorzeń;

6) kwotę dokonanych umorzeń;

7) kwotę dotacji z budżetu państwa, w tym środków otrzymanych z Unii Europejskiej, na finansowanie zadań wynikających z ustawy;

8) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;

9) wpływy z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;

10) kwotę wpłat z tytułu spłaty rat kapitałowych od udzielonych kredytów technologicznych;

11) kwotę pozostających do wypłacenia rat kapitałowych od udzielonych kredytów technologicznych;

12) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu;

13) pozostałe przychody i wydatki.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje kwartalne oraz narastająco do końca kwartału, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis przyczyn zaistniałych rozbieżności między planem a jego wykonaniem.

§ 6. Projekt planu na rok 2009, przygotowany przez dysponenta Funduszu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 87, poz. 537), podlega zatwierdzeniu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.