ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, w szczególności:

1) tryb postępowania przy wydawaniu decyzji:

a) zezwalającej na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez określonych producentów lub handlowców, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawą”,

b) nakazującej producentowi lub handlowcowi sprzedaż określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw wskazanym podmiotom krajowym, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

c) zezwalającej na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez określonego producenta lub handlowca, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. b ustawy,

d) nakazującej producentowi lub handlowcowi przedstawienie oferty sprzedaży określonej ilości ropy naftowej lub paliw z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy;

2) dane, które powinny być zawarte we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy;

3) kategorie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, gospodarki, życia, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, mających prawo do pierwszeństwa zaopatrzenia w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ich miejsce w systemie priorytetowego zaopatrzenia w ropę naftową lub paliwa.

§ 2. 1. Z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, wojewoda występuje w przypadku, gdy zakłócenia w dostawach ropy naftowej lub produktów naftowych lub zagrożenie wystąpieniem takich zakłóceń mają miejsce na obszarze jego właściwości i oddziałują negatywnie na funkcjonowanie wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej oraz na bezpieczeństwo i zaopatrzenie ludności w produkty pierwszej potrzeby.

2. Wniosek wojewody powinien zawierać:

1) oznaczenie organu administracji rządowej;

2) określenie rodzaju paliw oraz proponowanej wielkości obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

3) określenie proponowanego okresu obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

4) uzasadnienie konieczności obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

5) dane osoby uprawnionej do kontaktu.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, zwany dalej „ministrem”, wydając decyzję, uwzględnia miejsce magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz konieczność zapewnienia sprawnych dostaw brakujących paliw na obszar województwa, na którym wystąpiły zakłócenia w ich dostawach lub zagrożenie wystąpieniem takich zakłóceń.

4. Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 3. 1. Wniosek producenta lub handlowca o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, powinien zawierać:

1) oznaczenie, siedzibę i adres producenta lub handlowca;

2) propozycje w zakresie:

a) rodzaju paliw i wielkości obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,

b) terminu oraz sposobu odtworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,

c) przewidywanego harmonogramu obniżania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

3) uzasadnienie konieczności obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

4) dane osoby uprawnionej do kontaktu.

2. Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że zachodzi potrzeba uzgodnienia z producentem lub handlowcem elementów decyzji w sposób odmienny niż proponowany we wniosku, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4.

3. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, powinny zostać zakończone w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 4. 1. Wniosek wojewody o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, powinien zawierać:

1) oznaczenie organu administracji rządowej;

2) określenie ilości i rodzaju paliw, których nabyciem jest zainteresowany określony podmiot;

3) wskazanie przeznaczenia paliwa z podaniem priorytetu zgodnie z listą, o której mowa w ust. 3;

4) uzasadnienie konieczności nabycia paliw;

5) dane osoby uprawnionej do kontaktu.

2. Wniosek podmiotu zainteresowanego nabyciem paliw o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu oraz formę prawną wykonywanej działalności gospodarczej;

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej;

3) określenie ilości i rodzaju paliw, których nabyciem jest zainteresowany podmiot;

4) wskazanie przeznaczenia paliw, z podaniem priorytetu zgodnie z listą, o której mowa w ust. 3;

5) uzasadnienie konieczności nabycia paliw;

6) dane osoby uprawnionej do kontaktu.

3. Rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 1, minister bierze pod uwagę aktualny poziom zaopatrzenia rynku w paliwa, stan zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz potrzebę priorytetowego zaopatrzenia podmiotów zabezpieczających podstawowe warunki bytowe i społeczne obywateli oraz organów państwa i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, a także Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ich działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, kierując się listą priorytetów udostępniania paliw z zapasów obowiązkowych.

4. Listę priorytetów udostępniania paliw z zapasów obowiązkowych, o których mowa w ust. 3, określa załącznik do rozporządzenia.

5. Minister wydając decyzję, uwzględnia miejsce magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz konieczność zapewnienia sprawnych dostaw paliw do podmiotów zainteresowanych ich nabyciem.

6. Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 5. 1. Decyzję, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. b ustawy, minister wydaje po przeprowadzeniu postępowania w trybie określonym w ust. 2—5.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, minister wszczyna niezwłocznie po zakończeniu uzgodnień z właściwymi organami organizacji międzynarodowych, z członkostwem w których wiąże się obowiązek obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, przeprowadzonych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i innymi wiążącymi Rzeczpospolitą Polską zobowiązaniami międzynarodowymi.

3. Postępowanie polega na zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie o zasięgu krajowym ogłoszenia zawierającego:

1) informację o zobowiązaniach Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przeprowadzonych uzgodnień;

2) określenie ilości i rodzaju paliw z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, których ma dotyczyć obniżenie;

3) określenie okresu obowiązywania decyzji zezwalającej na obniżenie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

4) wezwanie producentów lub handlowców, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do składania wniosków o obniżenie tych zapasów;

5) termin składania wniosków.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:

1) oznaczenie, siedzibę i adres producenta lub handlowca;

2) propozycje dotyczące rodzaju paliw oraz wielkości obniżania zapasów obowiązkowych tych paliw;

3) propozycje dotyczące terminu oraz sposobu odtworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

4) propozycję harmonogramu obniżania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

5) dane osoby uprawnionej do kontaktu.

5. Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wezwania do składania wniosków, chyba że zachodzi potrzeba uzgodnienia z producentem lub handlowcem elementów decyzji w sposób odmienny niż proponowany we wniosku, w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4.

6. Podczas uzgodnień minister bierze pod uwagę udziały poszczególnych producentów i handlowców, którzy złożyli wnioski, w sprzedaży paliw, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy, w poprzednim roku kalendarzowym, określone na podstawie informacji przedłożonych przez producentów i handlowców Agencji Rezerw Materiałowych — stosownie do art. 22 ustawy.

7. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 5, powinny zostać zakończone w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 6. 1. Decyzję, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy, minister wydaje po przeprowadzeniu postępowania w trybie określonym w ust. 2—6.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, minister rozpoczyna niezwłocznie po zakończeniu uzgodnień z właściwymi organami organizacji międzynarodowych, z członkostwem w których wiąże się obowiązek sprzedaży paliw z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na rzecz innego kraju, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie i innymi wiążącymi Rzeczpospolitą Polską zobowiązaniami międzynarodowymi.

3. Postępowanie polega na zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie o zasięgu krajowym ogłoszenia zawierającego:

1) informację o zobowiązaniach Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przeprowadzonych uzgodnień, o których mowa w ust. 2;

2) określenie ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw przewidzianych do sprzedaży z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

3) listę państw posiadających, zgodnie z uzgodnieniami, o których mowa w ust. 2, prawo do dodatkowych dostaw;

4) wezwanie producentów lub handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw do składania oferty, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy, zwanej dalej „ofertą”;

5) termin składania ofert.

4. Oferta powinna zawierać:

1) oznaczenie, siedzibę i adres producenta lub handlowca;

2) określenie ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw;

3) przewidywany termin oraz sposób odtworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

4) dane osoby uprawnionej do kontaktu.

5. Minister po otrzymaniu ofert od producentów lub handlowców niezwłocznie przekazuje je organom organizacji międzynarodowych, o których mowa w ust. 2.

6. Producenci i handlowcy niezwłocznie informują ministra o dokonaniu uzgodnień z podmiotami, na których rzecz ma nastąpić sprzedaż paliw.

7. Wydając decyzję, minister uwzględnia:

1) konieczność zapewnienia realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzgodnienia, o których mowa w ust. 6.

8. Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6.

§ 7. Decyzje, o których mowa w rozporządzeniu, doręcza się niezwłocznie stronom postępowania oraz Agencji Rezerw Materiałowych.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu interwencyjnego postępowania przy podejmowaniu decyzji dotyczących obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 213, poz. 1562).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).