ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zwanego dalej „rejestrem”;

2) dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany wpisu lub wykreślenia z rejestru;

3) dane podlegające wpisowi do rejestru;

4) wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru.

§ 2. 1. Rejestr prowadzi się w formie księgi rejestrowej i akt rejestrowych. Rejestr może być prowadzony także w systemie teleinformatycznym.

2. Księga rejestrowa składa się z:

1) księgi ogólnej — zawierającej wykaz producentów i handlowców, datę i podstawę dokonania wpisu do rejestru, zmiany wpisu lub wykreślenia z rejestru oraz numery rejestrowe producentów i handlowców;

2) ksiąg szczegółowych — zawierających:

a) oznaczenie producenta lub handlowca oraz adres zakładu głównego, w tym adres do korespondencji,

b) oznaczenie formy prawnej producenta i handlowca,

c) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, wraz z numerami identyfikacji podatkowej (NIP) i identyfikacji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz PESEL osoby kierującej.

d) datę rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawą”,

e) określenie ilości i rodzaju:

— ropy naftowej i paliw wprowadzanych na rynek krajowy,

— tworzonych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w danym roku kalendarzowym.

3. Akta rejestrowe składają się z dokumentów będących podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany jego treści, danych o wielkości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, miejscach ich magazynowania, a także kopii decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzącego rejestr, protokołów z kontroli, wezwań i upomnień, korespondencji ogólnej oraz dokumentów dotyczących zmiany wpisu w rejestrze lub wykreślenia z rejestru.

4. Dla każdego producenta i handlowca wpisanych do rejestru prowadzi się oddzielne akta.

5. W przypadku wykreślenia producenta lub handlowca z rejestru nadany numer rejestrowy nie może być powtórnie wykorzystany.

6. Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

§ 3. 1. Wpis do księgi i akt rejestrowych musi być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

2. Dane zawarte w księgach i aktach rejestrowych nie mogą być z nich usunięte.

3. Adnotacji o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek, w zakresie objętym rejestrem, dokonuje się w odpowiednich księgach, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz aktach rejestrowych.

4. W przypadku konieczności sprostowania wpisu w księdze rejestrowej zamieszcza się w niej adnotację o treści sprostowania i jej podstawie oraz datę i podpis osoby dokonującej sprostowania.

§ 4. 1. Prowadzący rejestr może zapisywać część danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, w teleinformatycznym systemie przetwarzania danych, pod warunkiem że dane te znajdują potwierdzenie w aktach rejestrowych.

2.  Teleinformatyczny system przetwarzania danych może dodatkowo zawierać:

1) informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3 ustawy, prowadzone oddzielnie dla producenta i handlowca;

2) zbiorcze dane o aktualnym stanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw utworzonych przez producenta lub handlowca oraz stanie krajowych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

3) zbiorcze dane o strukturze produkcji paliw i przywozu ropy naftowej i paliw, a także strukturze wywozu ropy naftowej i paliw w danym roku kalendarzowym;

4) informacje o miejscach magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, mogą być usuwane po przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, pod warunkiem że dane te zostaną zarchiwizowane na trwałych nośnikach zewnętrznych.

§ 5. 1. Dokumentami będącymi podstawą dokonania wpisu do rejestru albo zmiany wpisu w rejestrze są:

1) wniosek producenta lub handlowca, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lub w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy;

2) aktualny wyciąg lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;

4) kopie:

a) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami,

b) umowy, o której mowa w art. 10 ustawy, lub

c) umowy, o której mowa w art. 11 ustawy.

2. Dokumentami będącymi podstawą do wykreślenia z rejestru są:

1) wniosek producenta lub handlowca, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy;

2) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3) dokumenty potwierdzające zasadność wykreślenia z rejestru w sytuacjach, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy, w szczególności:

a) oświadczenie producenta lub handlowca o trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

b) kopia decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,

c) kopia decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji,

d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy.

§ 6. Wzór wniosku o:

1) dokonanie wpisu do rejestru — określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykreślenie z rejestru — określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie rejestru producentów i przywożących, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 9, poz. 50).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. (poz. 548)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).