ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organy uprawnione do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzory upoważnień do:

a) zakupu określonej ilości paliw, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b) przeprowadzania kontroli przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy.

§ 2. Organem uprawnionym do wydawania upoważnień, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest wojewoda.

§ 3. 1. Wzory upoważnień do zakupu określonej ilości paliw służących do napędu pojazdów samochodowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzory upoważnień do zakupu określonej ilości paliw grzewczych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli przestrzegania ograniczeń określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. (poz. 582)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).