ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej

Na podstawie art. 39n ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:

1) tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych, o którychmowa w art. 39n ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, zwanych dalej „Komitetami”;

2) współpracy Komitetów z inwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z narażeniem.

§ 2. 1. Wójt (burmistrz, prezydent) wyznacza do składu Komitetu przedstawiciela — pracownika urzędu gminy, na terenie której jest zlokalizowany obiekt energetyki jądrowej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.

2. O wyznaczeniu przedstawiciela gminy wójt (burmistrz, prezydent) zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, o której mowa w ust. 1, a także za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej tej gminy.

§ 3. 1. Członek społeczności lokalnej składa pisemne zgłoszenie o udziale w pracach Komitetu w urzędzie gminy, o której mowa w § 2 ust. 1, nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania zgłaszającego. Zgłoszenie może zawierać adres poczty elektronicznej zgłaszającego.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać drogą elektroniczną.

§ 4. 1. Komitet działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Komitetu zwołuje się w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, o której mowa w § 2 ust. 1, a także za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej tej gminy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 zdanie drugie, posiedzenie Komitetu zwołuje się również poprzez przesłanie informacji w formie elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej członka Komitetu.

4. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje wójt (burmistrz, prezydent) gminy, o której mowa w § 2 ust. 1, a w przypadku gdy obiekt energetyki jądrowej jest zlokalizowany na terenie więcej niż jednej gminy — wójt (burmistrz, prezydent) gminy, na terenie której znajduje się największa część obiektu energetyki jądrowej.

5. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje się nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.

6. Na pierwszym posiedzeniu Komitet dokonuje wyboru przewodniczącego oraz jednego lub kilku wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym.

7. Do czasu wyboru przewodniczącego jego obowiązki pełni przedstawiciel gminy, o której mowa w § 2 ust. 1, a w przypadku gdy obiekt energetyki jądrowej jest zlokalizowany na terenie więcej niż jednej gminy — przedstawiciel gminy, na terenie której znajduje się największa część obiektu energetyki jądrowej.

§ 5. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) opracowuje projekt regulaminu działania Komitetu;

2) zwołuje posiedzenia Komitetu — z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu;

3) prowadzi posiedzenia Komitetu;

4) reprezentuje Komitet na zewnątrz;

5) przygotowuje wnioski, o których mowa w § 13 ust. 2;

6) sporządza okresowe sprawozdania z działalności Komitetu.

§ 6. 1. Uchwały Komitetu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej siedmiu członków Komitetu.

2. Każdy członek Komitetu jest uprawniony do jednego głosu.

3. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności — wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie Komitetu.

4. Wniosek, o którym mowa w § 13 ust. 4, może złożyć przewodniczący lub wiceprzewodniczący, bez konieczności podejmowania uchwały w tym zakresie.

§ 7. 1. Przewodniczący Komitetu na wniosek członka Komitetu może zostać odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji, jeżeli rażąco naruszył przepisy prawa lub regulamin działania Komitetu.

2. Członek Komitetu może zrezygnować z członkostwa w Komitecie, składając pisemne oświadczenie w urzędzie gminy, o której mowa w § 2 ust. 1.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członka Komitetu.

§ 8. Komitet publikuje okresowe sprawozdania ze swojej działalności w Biuletynie Lokalnego Komitetu Informacyjnego oraz na stronie internetowej urzędu gminy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 9. Komitet uchwala regulamin swojego działania, w szczególności określając:

1) częstość posiedzeń;

2) długość kadencji przewodniczącego i wiceprzewodniczących;

3) strukturę organizacyjną, w tym liczbę wiceprzewodniczących;

4) sposób i częstość wydawania Biuletynu Lokalnego Komitetu Informacyjnego;

5) częstość publikacji sprawozdania, o którym mowa w § 8.

§ 10. Komitet monitoruje realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz wykonywanej działalności związanej z narażeniem:

1) dokonując oględzin terenu objętego realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub pomieszczeń obiektu energetyki jądrowej;

2) organizując spotkania z kierownikiem jednostki organizacyjnej realizującej inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub wykonującej działalność z wykorzystaniem tego obiektu lub z osobami przez niego wyznaczonymi;

3) uzyskując wyjaśnienia od kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2, oraz z innych źródeł;

4) dokonując analizy i oceny informacji zebranych w wyniku działań, o których mowa w pkt 1-3.

§ 11. Komitet informuje społeczność lokalną o wynikach monitoringu, o którym mowa w § 10, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, o której mowa w § 2 ust. 1, a także za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej tej gminy.

§ 12. Komitet reprezentuje społeczność lokalną wobec organów jednostki organizacyjnej realizującej inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub wykonującej działalność z wykorzystaniem tego obiektu:

1) organizując cykliczne spotkania z tymi organami;

2) przedstawiając stanowiska społeczności lokalnej;

3) składając wnioski o uzyskanie informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 13 ust. 2.

§ 13. 1. Komitet współpracuje z inwestorem obiektu energetyki jądrowej lub kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność związaną z narażeniem, w celu zapewnienia społeczności lokalnej możliwości pozyskiwania niezbędnych informacji o wpływie obiektu energetyki jądrowej na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

2. Komitet może zwracać się do podmiotów, o których mowa w ust. 1, z pisemnymi wnioskami o udzielenie informacji i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub dotyczących działalności prowadzonej z wykorzystaniem tego obiektu.

3. Inwestor obiektu energetyki jądrowej lub kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność związaną z narażeniem udziela informacji i wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku złożenia przez Komitet wniosku o udzielenie informacji związanej ze zdarzeniem objętym Międzynarodową Skalą Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych (INES) odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie.

5. Komitet może zaprosić inwestora obiektu energetyki jądrowej, kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność związaną z wykorzystaniem tego obiektu lub osoby przez nich pisemnie upoważnione do udziału w posiedzeniach Komitetu.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).