ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) 2)

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG) oraz sprężonego gazu ziemnego (CNG), przedstawianego Radzie Ministrów, zwanego dalej „raportem dla Rady Ministrów”;

2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych, przekazywanego Komisji Europejskiej, zwanego dalej „raportem dla Komisji Europejskiej”, a w szczególności:

a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zakładowych, w których dokonywana będzie kontrola, w tym minimalną liczbę tych stacji,

b) okresy monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,

c) sposób podziału terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,

d) wzór raportu dla Komisji Europejskiej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) biopaliwach ciekłych nieflotowych — należy przez to rozumieć biopaliwa ciekłe przeznaczone do wprowadzania do obrotu;

2) biopaliwach ciekłych flotowych — należy przez to rozumieć biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania tylko w wybranych flotach.

§ 3. 1. W celu sporządzenia raportu dla Komisji Europejskiej, stacje paliwowe i stacje zakładowe, zwane dalej „stacjami”, w których dokonywana będzie kontrola jakości danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, wyznacza się losowo z wykazu stacji zlokalizowanych na obszarach, o których mowa w § 8 ust. 1 lub 2.

2. Raport dla Komisji Europejskiej zawiera informacje o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Dla benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 98 minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 30 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.

2. Dla benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 95 minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 100 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.

3. Dla oleju napędowego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 100 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.

§ 5. 1. Dla każdego gatunku biopaliwa ciekłego nieflotowego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 100 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu roku kalendarzowego.

2. W przypadku gdy liczba stacji zaopatrujących w dany gatunek biopaliwa ciekłego nieflotowego jest mniejsza niż 100, kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, jest dokonywana w ciągu roku kalendarzowego we wszystkich stacjach zaopatrujących w to biopaliwo ciekłe.

§ 6. 1. Dla biopaliw ciekłych flotowych minimalna liczba stacji zakładowych, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 30 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu roku kalendarzowego.

2. W przypadku gdy liczba stacji zakładowych zaopatrujących w biopaliwo ciekłe flotowe jest mniejsza niż 30, kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, jest dokonywana w ciągu roku kalendarzowego we wszystkich stacjach zakładowych zaopatrujących w to biopaliwo ciekłe.

§ 7. 1. Ustala się okresy monitorowania jakości:

1) benzyn silnikowych:

a) letni — od dnia 1 maja do dnia 30 września,

b) zimowy — od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

2) oleju napędowego:

a) letni — od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września,

b) zimowy — od dnia 1 października do dnia 15 kwietnia.

2. Okresem monitorowania jakości biopaliw ciekłych jest rok kalendarzowy.

§ 8. 1. Do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych nieflotowych terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzieli się na obszary odpowiadające województwom, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, zwane dalej „województwami”.

2. Do celów monitorowania jakości biopaliw ciekłych flotowych przyjmuje się obszar całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Liczbę stacji w danym województwie, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, dla każdego okresu monitorowania określa się odrębnie dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego nieflotowego.

4. Dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego nieflotowego, liczbę stacji na obszarze danego województwa, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, określa się, mnożąc liczbę stacji, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego nieflotowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez ilościowy udział sprzedaży tego gatunku w danym województwie w jego sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku braku wystarczających informacji na temat wielkości sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego nieflotowego w województwach, liczbę stacji na obszarze poszczególnych województw, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego nieflotowego, o której mowa w § 3 ust. 1, określa się, mnożąc liczbę stacji, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego nieflotowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez udział liczby stacji, zaopatrujących w paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe nieflotowe w danym województwie, w liczbie stacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatrujących w paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe nieflotowe.

6. Jeżeli liczba stacji dla danego województwa, obliczona zgodnie z ust. 4 lub ust. 5, nie przekracza liczby 1, wówczas wyznacza się jedną stację.

7. Dla każdego okresu monitorowania, z wykazu stacji w danym województwie losuje się odrębnie dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego nieflotowego, taką liczbę stacji, jaka wynika z ust. 4—6.

8. Dodatkowo do kontroli każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego nieflotowego w danym województwie losuje się 10 % liczby stacji, określonej zgodnie z ust. 4—6, w przypadku gdyby jedna lub więcej stacji, o których mowa w ust. 7, były czasowo nieczynne lub zlikwidowane.

§ 9. 1. Wielkość sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego nieflotowego, do celów wyznaczania stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, w okresie monitorowania rozpoczynającym się w danym roku kalendarzowym, przyjmuje się na podstawie danych na koniec roku poprzedzającego o jeden rok rozpoczęcie okresu monitorowania.

2. Liczbę stacji w poszczególnych województwach, do celów wyznaczania stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, przyjmuje się na podstawie informacji znajdujących się w bazie danych w dniu losowania.

§ 10. Wzór raportu dla:

1) Rady Ministrów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Komisji Europejskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 211, poz. 2146).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. (poz. 1354)

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 8 dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, str. 58; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182) oraz dyrektywy 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. WE L 76 z 22.03.2003, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 160).