ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych, zwanej dalej „Agencją”.

§ 2. Nadwyżkę środków finansowych Agencji stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 3 ust. 1, niewykorzystane w danym roku budżetowym.

§ 3. 1. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Agencji uwzględnia się przychody Agencji

pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa, uzyskiwane:

1) ze sprzedaży rezerw strategicznych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych dokonywanej w ramach czynności innych niż wymiana, zamiana rezerw lub wymiana bądź odtwarzanie zapasów państwowych;

2) ze świadczonych przez Agencję usług magazynowych i innych usług;

3) z tytułu darowizny;

4) z innego tytułu.

2. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Agencji.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386.