ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych 2)

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nazwę produktu, firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera oraz ich adresy, a także ilość nominalną produktu podaje się na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym.

2. Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, może być podana pojemność opakowania. W przypadku zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym informacji o jego pojemności wskazanie wielkości poprzedza się określeniem „pojemność opakowania”.

§ 2. 1. Ilość nominalną produktu w opakowaniu, w zależności od konsystencji danego produktu, wyraża się w jednostkach:

1) objętości —w przypadku konsystencji płynnej;

2) masy — w przypadku konsystencji stałej, półpłynnej, mazistej, stanowiącej mieszaninę stałej i płynnej albo stanowiącej część stałą z mieszaniny stałej i płynnej;

3) stosowanych powszechnie w praktyce handlowej dla danych towarów paczkowanych, w szczególności ilość nominalna produktu o konsystencji płynnej może być wyrażana w jednostkach masy, a produktu o konsystencji stałej lub półpłynnej w jednostkach objętości, jeżeli użyte jednostki będą stanowić dokładną i wystarczającą informację dla nabywcy towaru paczkowanego.

2. Nazwy i oznaczenia jednostek miar stosowane w oznakowaniu towarów paczkowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Minimalną wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego może być poprzedzone dodatkowym napisem, odpowiednio: „objętość netto”, „masa netto” lub „zawartość netto”.

5.  Wartość liczbowa ilości nominalnej towaru paczkowanego może zawierać ułamek dziesiętny z nie więcej niż trzema cyframi po przecinku.

§ 3. 1. Na wyrobach aerozolowych, w rozumieniu § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2199), umieszcza się informację o całkowitej pojemności pojemnika.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być podana w sposób niebudzący wątpliwości co do jej treści, w szczególności tak, aby nie została uznana za informację o nominalnej objętości zawartości pojemnika.

3. W przypadku wyrobów aerozolowych oznaczenie na pojemniku masy netto ich zawartości nie jest wymagane.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. (poz. 1010)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/45/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. WE L 247 z 21.09.2007, str. 17);

2) dyrektywy Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 91).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740).