ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” oraz Instytutu Architektury Tekstyliów

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000050239, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-06-64, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 kwietnia 1948 r. w sprawie utworzenia Głównego Instytutu Włókiennictwa, zmienionym zarządzeniem nr 394 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 grudnia 1955 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Włókiennictwa, zmienionym zarządzeniem nr 5/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Włókiennictwa w Łodzi do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 29/Org/94 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 kwietnia 1994 r.;

2) Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 001123012, numer identyfikacji podatkowej NIP 7240000150, utworzony zarządzeniem nr 39/Org/85 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego w Łodzi, zmienionym zarządzeniem nr 398/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1992 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego w Łodzi, zmienionym zarządzeniem nr 470/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 października 1992 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

3) Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000047941, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-00-00-204, utworzony zarządzeniem nr 76/0/76 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi, zmienionym zarządzeniem nr 6/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 307/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1992 r., zmienionym zarządzeniem nr 25/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi;

4) Instytut Architektury Tekstyliów z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000045735, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-09-31, utworzony zarządzeniem nr 32/0/77 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 24 grudnia 1977 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Bawełnianego w Łodzi, zmienionym zarządzeniem nr 14/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego w Łodzi do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr277/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1991 r., zmienionym zarządzeniem nr 35/Org/96 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” oraz Instytutu Architektury Tekstyliów do Instytutu Włókiennictwa.

§ 2. Instytut Włókiennictwa, zwany dalej „Instytutem”, po włączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2–4, zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto Łódź.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z wytwarzaniem materiałów, półproduktów i wyrobów włókienniczych, ich stosowaniem w różnych dziedzinach gospodarki oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych powstałych w wyniku tych prac w praktyce gospodarczej.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących rozwoju technik i technologii włókienniczych, nowych konstrukcji wyrobów włókienniczych i ich wzornictwa oraz przystosowywanie wyników tych prac do wdrożenia w przedsiębiorstwach przemysłowych;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności doświadczalnej, w szczególności w zakresie:

a) nowych struktur i technologii wytwarzania wyrobów włókienniczych,

b) metod badania i oceny materiałów włókienniczych,

c) inżynierii materiałów włókienniczych, w tym stosowanych w obszarze medycznym,

d) technologii materiałowych oraz odzieży ogólnego stosowania, zawodowej i specjalnej,

e) ekologii wyrobów włókienniczych,

f) inżynierii środowiska i ochrony człowieka w środowisku pracy,

g) chemii włókienniczej, h) biotechnologii,

i) organizacji produkcji i zarządzania przedsiębiorstwami włókienniczymi,

j) konstrukcji aparatury pomiarowej oraz elementów maszyn włókienniczych;

3) prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji wyrobów, w ramach posiadanych uprawnień;

4) prowadzenie działalności usługowej w zakresie ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, atestacji, oceny stosowanych procesów i organizacji;

5) prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, wymiana specjalistów, udział i organizacja seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń;

6) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, dotyczącej ochrony własności przemysłowej, informacji naukowo-technicznej oraz certyfikacja w zakresie posiadanych uprawnień;

7) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

8) prowadzenie działalności marketingowej, handlowej i usługowej w kraju i za granicą;

9) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 6. 1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączonych jednostek w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączone jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2–4, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu, według stanu realizacji planu na dzień 30 czerwca 2007 r.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Włókiennictwa przed dniem połączenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.