ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „Agencją”.

§ 2. Nadwyżkę środków finansowych Agencji stanowią środki finansowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2, 4, 5 i 7 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 3) ), pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 3. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Agencji środki finansowe, o których mowa w § 2, z wyjątkiem środków pochodzących z funduszy pożyczkowych, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza się o następujące zobowiązania Agencji:

1) publicznoprawne, w tym podatkowe oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

2) inne wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości finansowania zadań Agencji, w szczególności z tytułu: kredytów i pożyczek, dostaw i usług, oraz zobowiązania związane z dokonywaniem inwestycji niezbędnych do wykonywania zadań państwa.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.