ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako zarządzającemu Krakowskim Parkiem Technologicznym, zwanym dalej „strefą”, udzielanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

§ 2. Powierza się Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. wykonywanie kontroli realizacji warunków zezwoleń, o których mowa w § 1.

§ 3. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kwartalną informację o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń niezwłocznie po ich udzieleniu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia „Centrum Zaawansowanych Technologii—Kraków” Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny” oraz ustalenia zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 67, poz. 698), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).