ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG z siedzibą w Gliwicach (numer identyfikacyjny REGON 000022473, numer identyfikacji podatkowej NIP 631-020-07-94), działające na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Górniczego „BUDOKOP” (Dz. U. Nr 136, poz. 966) otrzymuje nazwę Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, zwanego dalej „Instytutem”, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, udział w pracach normalizacyjnych oraz certyfikacja i ocena zgodności wyrobów, badania bezpieczeństwa użytkowania i ocena warunków organizacyjno-technicznych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych związanych z mechanizacją technologii produkcyjnych, transportowych i przeróbczych oraz przystosowanie ich wyników do zastosowania w praktyce;

2) prowadzenie badań stanowiskowych w aspekcie funkcjonalności, niezawodności, bezpieczeństwa, ergonomii i ochrony środowiska;

3) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii stosowanych w wytwarzaniu energii i ochronie środowiska;

4) udział w pracach normalizacyjnych krajowych i europejskich;

5) certyfikacja i ocena zgodności wyrobów, badanie bezpieczeństwa użytkowania i ocena warunków organizacyjno-technicznych wytwarzania, zgodnie z zakresem posiadanych uprawnień;

6) doskonalenie metod badań naukowych, stanowiskowych i prac rozwojowych określonych w pkt 1 i 2;

7) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz propagowanie wiedzy z zakresu techniki górniczej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).