ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 264, poz. 2636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 8 i 9;

2) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

 2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zespołu.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do konkursu może przystąpić osoba korzystająca z pełni praw publicznych, niekarana za przestępstwo umyślne i niebędąca członkiem Zespołu w danej edycji konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa oraz posiadająca:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie związanym z działalnością Agencji;

3) co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) co najmniej dwuletnie doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów z zakresów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

5) co najmniej dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu programami finansowanymi ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

6) obywatelstwo polskie.”;

4) w § 5:

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ogłoszenie o konkursie zawiera:”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są:

1) koncepcja funkcjonowania Agencji opracowana przez osobę przystępującą do konkursu;

2) życiorys i list motywacyjny;

3) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w § 4 pkt 3–5, z podaniem informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami oraz okresie ich pełnienia i liczbie podległych pracowników;

4) kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

5) kopia dyplomu, zaświadczenia lub certyfikatu, potwierdzającego stopień znajomości języka angielskiego;

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;

8) pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla celów rekrutacji.”;

5) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli do udziału w konkursie nie zostały dopuszczone co najmniej 2 osoby, konkurs jest nieważny, a Zespół niezwłocznie ogłasza ponowny konkurs.”;

6) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli warunku określonego w ust. 3 nie spełniają co najmniej 2 osoby, Zespół dopuszcza do rozmowy kwalifikacyjnej 2 osoby, które uzyskały najwyższą końcową ocenę zgłoszenia.”;

7) w § 10 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) umiejętności w zakresie kierowania zespołem;

 1b) zdolności negocjacyjne;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104.