ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytut Energii Atomowej z siedzibą w Otwocku-Świerku (numer identyfikacyjny REGON 001024037, numer identyfikacji podatkowej NIP 532-000-12-45) działający na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów — POLATOM (Dz. U. Nr 247, poz. 1806 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 508), otrzymuje nazwę Instytut Energii Atomowej POLATOM.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu Energii Atomowej POLATOM, zwanego dalej „Instytutem”, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie technologii energetyki jądrowej, opracowania i wytwarzania izotopów promieniotwórczych, wykorzystania technik jądrowych w ochronie zdrowia, w przemyśle i w nauce, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce, upowszechnianie wyników tych prac oraz bezpieczna eksploatacja reaktora jądrowego „MARIA”.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac w dziedzinach:

a) energetyki jądrowej, fizyki i techniki reaktorów jądrowych oraz zastosowań technik jądrowych,

b) bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i monitoringu radiologicznego,

c) radiochemii, chemii i technologii materiałów promieniotwórczych, preparatów izotopowych.

d) fizyki jądrowej, fizyki fazy skondensowanej, badań materiałowych, metrologii izotopów i technik obliczeniowych,

e) medycyny nuklearnej, medycznych zastosowań i dozymetrii promieniowania jonizującego,

f) technologii energooszczędnych i proekologicznych źródeł energii, postępowania z odpadami promieniotwórczymi,

g) ocen ryzyka dla człowieka i środowiska oraz systemów wspomagania decyzji na wypadek awarii obiektów technicznych i przemysłowych, klęsk żywiołowych i aktów terroru;

2) bezpieczna eksploatacja reaktora jądrowego „MARIA”;

3) prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie substancjami i wyrobami farmaceutycznymi, farmaceutykami zawierającymi izotopy promieniotwórcze, zestawami do diagnostyki i terapii medycznej;

4) prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie radioizotopami, źródłami promieniotwórczymi, materiałami radiacyjnie modyfikowanymi, odczynnikami radiochemicznymi, źródłami i roztworami wzorcowymi do zastosowań w medycynie, nauce, ochronie środowiska, rolnictwie i przemyśle;

5) prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu, instalowaniu, naprawie i konserwacji aparatury jądrowej oraz przeładunku i transporcie materiałów promieniotwórczych;

6) prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).