ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek 2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na zabawkach nie mogą być umieszczone ostrzeżenia, o których mowa w pkt 2.1-11 załącznika nr 3 do rozporządzenia, jeżeli są one sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie ich funkcji, rozmiarów i charakterystyki.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Zabawki i ich części oraz, w przypadku zabawek mocowanych, ich umocowanie muszą posiadać wymaganą wytrzymałość mechaniczną i, jeśli jest to konieczne, taką stabilność, aby obciążenia, którym są poddawane podczas używania, nie powodowały ich łamania lub odkształcenia się, które mogłyby spowodować powstanie u użytkownika ryzyka urazu lub obrażeń fizycznych.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 3.11 otrzymuje brzmienie:

„3.11. Bez naruszenia pkt 3.3-3.5 dopuszczalny poziom migracji pierwiastków z zabawek lub ich części nie może przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli:


Pierwiastek mg/kg w suchym, kruchym, sproszkowanym lub elastycznym materiale zabawki mg/kg w płynnym lub lepkim materiale zabawki mg/kg w zeskrobanym materiale zabawki

1

2

3

4

Aluminium 5 625 1 406 70 000
Antymon 45 11,3 560
Arsen 3,8 0,9 47
Bar 4 500 1 125 56 000
Bor 1 200 300 15 000
Kadm 1,3 0,3 17
Chrom (III) 37,5 9,4 460
Chrom (VI) 0,02 0,005 0,2
Kobalt 10,5 2,6 130
Miedź 622,5 156 7 700
Ołów 13,5 3,4 160
Mangan 1 200 300 15 000
Rtęć 7,5 1,9 94
Nikiel 75 18,8 930
Selen 37,5 9,4 460
Stront 4 500 1 125 56 000
Cyna 15 000 3 750 180 000
Cyna organiczna 0,9 0,2 12
Cynk 3 750 938 46 000

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2013 r.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Komisji 2012/7/UE z dnia 2 marca 2012 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, część III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 64 z 03.03.2012, str. 7).