ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i szczegółowe warunki przekazywania ewidencji:

1)  wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni,

2)  przeznaczonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji, istotnych części broni i amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

3)  zawartych transakcji dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

— zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. 1. Ewidencję prowadzoną w formie księgi ewidencyjnej przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przesyłką poleconą, zwaną dalej „przesyłką”.

2. Przesyłka składa się z ewidencji ułożonej w kolejności odpowiadającej liczbie porządkowej wskazanej w protokole przekazania ewidencji.

3. Protokół przekazania ewidencji umieszcza się w przesyłce.

4. Przesyłkę:

1)  oznakowuje się, umieszczając na niej:

a)   nazwę i adres przedsiębiorcy,

b)   numer nadany przez przedsiębiorcę odpowiadający kolejności przekazywanych przesyłek;

2)  zabezpiecza się w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5. Wzór protokołu przekazania ewidencji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. W przypadku stwierdzenia:

1)  niezgodności protokołu przekazania ewidencji z zawartością przesyłki lub

2)  innych niezgodności z wymogami w zakresie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji

— przedsiębiorcę wzywa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki do niezwłocznego uzupełnienia ewidencji lub spełnienia pozostałych wymogów.

§ 4. 1. Ewidencję prowadzoną z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.

2. Do ewidencji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 2 i § 3.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być doręczana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Ewidencję sporządzoną w obowiązującej formie jej prowadzenia można przekazać osobiście, składając ją w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Ewidencję uznaje się za przekazaną po przyjęciu jej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie protokołu przyjęcia ewidencji.

2. Protokół przyjęcia ewidencji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedsiębiorca.

3. Wzór protokołu przyjęcia ewidencji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Ewidencję przekazuje się w terminie 30 dni od zakończenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przesyłka została nadana przed upływem tego terminu albo w tym terminie została złożona osobiście w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2013 r. (poz. 348)

Załącznik 1 Wzór — Protokół przekazania ewidencji

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).