ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się siedziby i obszary działania okręgowych urzędów probierczych:

1) Okręgowy Urząd Probierczy z siedzibą w Warszawie obejmujący województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;

2) Okręgowy Urząd Probierczy z siedzibą w Krakowie obejmujący województwa: małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów probierczych (Dz. U. Nr 177, poz. 1728), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529).