ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania 2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię z wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniach Komisji Europejskiej odnoszących się do wymagań dotyczących ekoprojektu 3) , oraz sposób oznakowania tych wyrobów.

§ 2. 1. 4) Przepisy rozporządzenia stosuje się do wyrobów wykorzystujących energię, w szczególności do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 547).

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do środków przewozu osób lub rzeczy.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   wyrób wykorzystujący energię — rzecz mającą wpływ na zużycie energii podczas jej użytkowania, która jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku użytkownikowi końcowemu, w tym część wymienną montowaną do tej rzeczy, która jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku użytkownikowi końcowemu jako oddzielna część i której ekologiczność może być oceniana oddzielnie;

2)   energia — energię przetworzoną w dowolnej postaci i paliwa stałe, ciekłe, gazowe będące nośnikami energii chemicznej oraz energię: wody, wiatru, słoneczną, geotermalną, wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu;

3)   aspekt środowiskowy — element lub funkcję wyrobu wykorzystującego energię, które mogą wchodzić we wzajemną reakcję ze środowiskiem podczas cyklu życia tego wyrobu;

4)   cykl życia wyrobu — kolejne i połączone ze sobą etapy istnienia wyrobu wykorzystującego energię, od wykorzystania surowca użytego do jego wytwarzania do ostatecznego unieszkodliwienia tego wyrobu;

5)   ekologiczność — wyniki zarządzania przez producenta aspektami środowiskowymi zamieszczone w dokumentacji technicznej wyrobu wykorzystującego energię;

6)   poprawa ekologiczności — działania zmierzające do udoskonalania ekologiczności kolejnych generacji wyrobu wykorzystującego energię, dotyczące wszystkich lub części aspektów środowiskowych tego wyrobu;

7)   ekoprojekt — aspekty środowiskowe uwzględniane podczas projektowania wyrobu wykorzystującego energię w celu poprawy jego ekologiczności w trakcie cyklu życia wyrobu;

8)   profil ekologiczny — opis mierzalnych parametrów wyrobu wykorzystującego energię, istotnych ze względu na oddziaływanie tego wyrobu na środowisko w trakcie cyklu życia wyrobu.

§ 4. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem wyrobu wykorzystującego energię do obrotu lub oddaniem go do użytku:

1)   zapewnia:

a)   że wyrób wykorzystujący energię spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu,

b)   że dostępna jest odpowiednia dokumentacja techniczna, o której mowa w § 8 ust. 3,

c)   informacje, o których mowa w § 8 ust. 4;

2)   przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 7;

3)   sporządza deklarację zgodności, o której mowa w § 10;

4)   umieszcza na wyrobie wykorzystującym energię oznakowanie CE, o którym mowa w § 11.

§ 5. Dopuszcza się możliwość prezentacji na targach, wystawach i innych pokazach wyrobów wykorzystujących energię, które nie spełniają wymagań dotyczących ekoprojektu, jeżeli na widocznym miejscu będzie podana informacja, że wyroby te nie są zgodne z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu i nie mogą być wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku, dopóki producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie doprowadzi do ich zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.

§ 6. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel podejmuje działania w celu zapewnienia, że wyrób wykorzystujący energię zostanie wyprodukowany zgodnie z projektem oraz mającymi do niego zastosowanie wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.

§ 7. W celu poświadczenia zgodności wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z procedur oceny zgodności:

1)   wewnętrzną kontrolę projektu wyrobu wykorzystującego energię;

2)   system zarządzania.

§ 8. 1. Wewnętrzna kontrola projektu wyrobu wykorzystującego energię jest procedurą, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, że wyrób wykorzystujący energię spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu.

2. Producent sporządza dokumentację techniczną zawierającą informacje potwierdzające zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, zwaną dalej „dokumentacją techniczną”.

3. Dokumentacja techniczna zawiera w szczególności:

1)   ogólny opis wyrobu wykorzystującego energię oraz jego przeznaczenie;

2)   wyniki odpowiednich analiz wykonanych przez producenta z zakresu oceny środowiskowej lub odniesienia do innych analiz lub literatury źródłowej dotyczącej oceny środowiskowej, wykorzystywane przez producenta podczas dokonywania oceny, dokumentowania i określania rozwiązań dotyczących projektu wyrobu wykorzystującego energię;

3)   profil ekologiczny, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z wymagań dotyczących ekoprojektu;

4)   opis elementów wyrobu wykorzystującego energię związanych z aspektami środowiskowymi tego wyrobu na etapie projektu;

5)   wykaz odpowiednich norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub częściowo;

6)   opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących ekoprojektu, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane lub jeżeli normy te nie zawierają w całości tych wymagań;

7)   kopię informacji dotyczących aspektów środowiskowych projektu wyrobu wykorzystującego energię, o których mowa w ust. 4;

8)   wyniki pomiarów wykonanych zgodnie z metodami badań określonymi w wymaganiach dotyczących ekoprojektu.

4. Producent zamieszcza w dokumentacji technicznej kopię informacji dotyczących aspektów środowiskowych wyrobu wykorzystującego energię mających wpływ na używanie wyrobu, w szczególności informacji:

1)   dotyczących procesu produkcji wyrobu wykorzystującego energię;

2)   przeznaczonych dla użytkownika końcowego dotyczących:

a)   charakterystyki środowiskowej i działania wyrobu wykorzystującego energię; informacje te producent dołącza do wyrobu wykorzystującego energię podczas wprowadzania go do obrotu,

b)   sposobu instalacji, używania i konserwowania wyrobu wykorzystującego energię, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania tego wyrobu na środowisko i zapewnienia długiego okresu cyklu życia wyrobu,

c)   możliwości zastosowania części zamiennych do wyrobu wykorzystującego energię oraz modernizacji wyrobu;

3)   dotyczących demontażu, recyklingu lub unieszkodliwiania wyrobu wykorzystującego energię z powodu upływu terminu jego używania.

§ 9. 1. System zarządzania jest procedurą, poprzez którą producent dokonuje oceny zgodności danego wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.

2. Producent wykazuje zgodność wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, dokonując oceny celów i wskaźników ekologiczności tego wyrobu, mając na celu poprawę jego ekologiczności.

3. Zastosowane przez producenta środki mające na celu poprawę ekologiczności wyrobu wykorzystującego energię oraz ustalenie jego profilu ekologicznego, jeżeli jest on wymagany, muszą być udokumentowane w systematyczny i uporządkowany sposób w formie pisemnych procedur i instrukcji na etapie projektowania tego wyrobu oraz jego produkcji.

4. Procedury i instrukcje, o których mowa w ust. 3, zawierają w szczególności opis:

1)   dokumentów, które należy sporządzić, aby wykazać zgodność wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu oraz udostępnić;

2)   celów i wskaźników ekologiczności wyrobu wykorzystującego energię oraz struktury organizacyjnej, odpowiedzialności i uprawnień do zarządzania zasobami;

3)   testów i kontroli wykonywanych po zakończeniu procesu produkcji wyrobu wykorzystującego energię w celu weryfikacji jego ekologiczności w stosunku do wskaźników ekologiczności;

4)   procedur kontroli i aktualizacji wymaganej dokumentacji;

5)   metod weryfikacji wdrażania i skuteczności systemu zarządzania.

5. Producent powinien ustanowić i utrzymywać:

1)   procedury dotyczące ustalenia profilu ekologicznego wyrobu wykorzystującego energię;

2)   wskaźniki ekologiczności wyrobu wykorzystującego energię uwzględniające wymagania technologiczne oraz techniczne i ekonomiczne;

3)   program dotyczący osiągnięcia wskaźników, o których mowa w pkt 2.

6. Dokumentacja dotycząca systemu zarządzania zawiera w szczególności:

1)   udokumentowane i zdefiniowane zadania mające na celu zapewnienie ekologiczności wyrobu wykorzystującego energię;

2)   sprawozdawczość związaną z przeglądem i udoskonalaniem funkcjonalności wyrobu wykorzystującego energię;

3)   dokumenty wykazujące przeprowadzenie kontroli projektu i zastosowane techniki weryfikacji oraz procesy i środki stosowane podczas projektowania wyrobu wykorzystującego energię;

4)   informacje opisujące główne elementy systemu zarządzania i procedury kontroli dokumentów, określone przez producenta wyrobu wykorzystującego energię.

7. Dokumentacja dotycząca wyrobu wykorzystującego energię zawiera w szczególności:

1)   ogólny opis wyrobu wykorzystującego energię oraz jego przeznaczenie;

2)   wyniki odpowiednich studiów wykonanych przez producenta z zakresu oceny środowiskowej lub odniesienia do innych studiów lub literatury źródłowej dotyczącej oceny środowiskowej, wykorzystywane przez producenta podczas dokonywania oceny, dokumentowania i określania rozwiązań dotyczących projektu wyrobu wykorzystującego energię;

3)   profil ekologiczny, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z wymagań dotyczących ekoprojektu;

4)   dokumenty opisujące wyniki wykonywanych pomiarów w zakresie wymagań dotyczących ekoprojektu, w tym dane o zgodności tych wyników z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu;

5)   wykaz odpowiednich norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub częściowo;

6)   opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących ekoprojektu, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane lub jeżeli normy te nie zawierają w całości tych wymagań;

7)   kopię informacji dotyczących aspektów środowiskowych projektu wyrobu, o których mowa w § 8 ust. 4.

8. Producent stosujący do oceny zgodności wyrobu wykorzystującego energię system zarządzania:

1)   podejmuje działania, aby wyrób wykorzystujący energię został wyprodukowany zgodnie z projektem oraz wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, które mają do niego zastosowanie;

2)   sporządza i stosuje procedury związane z badaniem i postępowaniem w przypadku niezgodności wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, a także wdraża zmiany w udokumentowanych procedurach wynikających z działań korygujących;

3)   wykonuje, co najmniej raz na trzy lata, wewnętrzny audyt systemu zarządzania.

§ 10. 1. Po pozytywnym wyniku oceny zgodności wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności.

2. Deklaracja zgodności powinna zawierać:

1)   imię, nazwisko (nazwę) i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

2)   opis i dane identyfikacyjne wyrobu wykorzystującego energię;

3)   odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, jeżeli ma to zastosowanie;

4)   odniesienie do innych zastosowanych norm i specyfikacji technicznych, jeżeli ma to zastosowanie;

5)   odniesienie do innych przepisów Unii Europejskiej, dotyczących umieszczania oznakowania CE, jeżeli ma to zastosowanie;

6)   imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

3. Deklaracja zgodności może obejmować jeden lub więcej wyrobów wykorzystujących energię.

4. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel udostępnia dokumentację dotyczącą wyrobów wykorzystujących energię oraz wyników dokonanej oceny zgodności tych wyrobów z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku organu dokonującego kontroli wyrobów.

§ 11. 1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na wyrobie wykorzystującym energię oznakowanie CE, potwierdzające zgodność tego wyrobu z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.

2. Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na wyrobie wykorzystującym energię, a w przypadku braku takiej możliwości — na jego opakowaniu oraz na towarzyszących dokumentach: instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to powinno być widoczne, czytelne i nieusuwalne.

3. Inne znaki mogą być umieszczane na wyrobie wykorzystującym energię, jego opakowaniu, w instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym pod warunkiem, że nie zmniejszają widoczności i czytelności znaku CE oraz nie sugerują tego znaku.

4. Wzór oznakowania CE określa załącznik do rozporządzenia.

§ 12. 1. W przypadku gdy wyrób wykorzystujący energię podlega także przepisom innych rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, które przewidują oznakowanie CE, oznakowanie to wskazuje, że wyrób ten spełnia wymagania określone w tych przepisach.

2. W przypadku gdy przepisy co najmniej jednego z rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, zezwalają producentowi na wybór przepisów, które zastosuje, oznakowanie CE wskazuje zgodność wyrobu wykorzystującego energię jedynie z przepisami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku producent podaje w dokumentach informacjach lub instrukcjach dołączonych do tego wyrobu, które przepisy zostały zastosowane.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) .

Załącznik 1 Wzór znaku CE


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10, z późn. zm.).

3)    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz czuwania przy podłączeniu do sieci (Dz. Urz. UE L 339 z 18.12.2008, str. 45, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (Dz. Urz. UE L 36 z 05.02.2009, str. 8), rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz. Urz. UE L 76 z 24.03.2009, str. 3, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 76 z 24.03.2009, str. 17, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 3, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 26, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyj-nych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (Dz. Urz. UEL 191 z 23.07.2009, str. 35, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 42, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UEL 191 z 23.07.2009, str. 53, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UEL 293 z 11.11.2010, str. 21, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UEL293 z 11.11.2010, str. 31),rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 8, z późn. zm.), rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz. Urz. UEL 72 z 10.03.2012, str. 7), rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody (Dz. Urz. UE L 165 z 26.06.2012, str. 28), rozporządzenie Komisji (UE) nr 932/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 278 z 12.10.2012, str. 1), rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia (Dz. Urz. UE L 342 z 14.12.2012, str. 1), rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (Dz. Urz. UE L 192 z 13.07.2013, str. 24), rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów (Dz. Urz. UE L 175 z 27.06.2013, str. 13), rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych (Dz. Urz. UEL239z 06.09.2013, str. 136), rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej (Dz. Urz. UE L 239 z 06.09.2013, str. 162), rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2014, str. 33).

Odnośnik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. poz. 394), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2014 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. poz. 394), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2014 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 stycznia 2011 r.