ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (Dz. U. z 2013 r. poz. 921) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1.3. otrzymuje brzmienie:

1.3. Misja MSSE

Misją MSSE jest wspieranie realizacji celów określonych w strategiach rozwoju województw południowo-wschodniej Polski oraz województw: zachodniopomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia warunków trwałego rozwoju gospodarczego i poprawy pozycji konkurencyjnej regionów.

Realizacja misji odbywa się poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarek województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, aktywizacji wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich.

Osiągnięcie tego celu wiąże się nierozerwalnie z:

1)   realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 2) , w szczególności obejmujących tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu;

2)   realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 3) , w szczególności poprzez wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy;

3)   realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 4) , w szczególności poprzez poprawę konkurencyjności regionu tak, aby stał się „regionem nowoczesnej gospodarki”;

4)   realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 5) , w szczególności poprzez stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, opartego na konkurencyjnej gospodarce;

5) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 6) , ukierunkowanych na wzrost wewnętrznej i międzynarodowej konkurencyjności regionu, także w zakresie restrukturyzacji dużego obszaru przemysłowego w województwie śląskim i tradycyjnych form przemysłu.”;

2) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

6.1. Inwestycje znaczące dla regionów — perspektywy powiększania terenów

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746) zwiększyła limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. ha do 20 tys. ha. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Potrzeba ożywienia gospodarczego południowo-wschodniej Polski nadal wymaga stosowania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych. W przypadku terenów północno-zachodniej Polski, zwłaszcza położonych w Szczecinie dotkniętym upadkiem przemysłu stoczniowego, a także na terenach południowej Polski, szczególnie na gruntach po byłej hucie w Częstochowie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. może wykorzystać wieloletnie doświadczenie związane z restrukturyzacją obszarów przemysłowych. Strategia rozwoju strefy zakłada pozyskanie projektów wykorzystujących tradycje przemysłowe regionów, zasoby kadrowe, potencjał przemysłowy, lokalną bazę surowcową i powiązania kooperacyjne, ale również takich, które przyczynią się do dywersyfikacji dotychczasowej działalności gospodarczej.

Strefa mielecka jest położona na terenie pięciu województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa.

I tak:

1)   dla województwa podkarpackiego — zakłada się pozyskiwanie projektów inwestycyjnych wpisujących się w tradycje przemysłowe regionu, zwłaszcza z branży lotniczej, z uwagi na posiadane zaplecze naukowe i długoletnie tradycje w produkcji sprzętu lotniczego (rozwój klastra „Dolina Lotnicza”) oraz z branży elektromaszynowej i chemicznej. Zgodnie z Koncepcją dla województwa podkarpackiego poszerza się „kryterium sektorów priorytetowych” o przemysł meblarski i przetwórstwo tworzyw sztucznych;

2)   dla województwa lubelskiego — zakłada się pozyskiwanie inwestorów mogących zagospodarować majątek i kadrę po upadłym przemyśle motoryzacyjnym, przedsiębiorców z branży ceramicznej i budowlanej (ze względu na bazę surowcową) oraz inwestycji biotechnologicznych i nowoczesnych usług, z uwagi na znaczący ośrodek akademicki. Zgodnie z Koncepcją dla województwa lubelskiego poszerza się „kryterium sektorów priorytetowych” o przetwórstwo spożywcze i przemysł meblarski;

3)   dla województwa małopolskiego — zakłada się pozyskiwanie małych i średnich projektów wykorzystujących lokalne zasoby kadrowe i wpisujących się w tradycje przemysłowe regionu. Zgodnie z Koncepcją dla województwa małopolskiego poszerza się „kryterium sektorów priorytetowych” o przemysł produkujący na potrzeby budownictwa oraz produkcję części i akcesoriów dla przemysłu;

4)   dla województwa zachodniopomorskiego — zakłada się pozyskiwanie inwestorów z branży metalowej, maszynowej i elektrotechnicznej, mogących zagospodarować tereny inwestycyjne oraz duży potencjał kadrowy aglomeracji szczecińskiej. Zgodnie z Koncepcją dla województwa zachodniopomorskiego poszerza się „kryterium sektorów priorytetowych” o produkcję wyrobów na rzecz budownictwa oraz o przetwórstwo spożywcze;

5)   dla województwa śląskiego — zakłada się pozyskiwanie inwestycji produkcyjnych, przede wszystkim zaawansowanych technologicznie, wspierających proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych Ponadto preferowane będą inwestycje, których profil działalności pozwoli wykorzystać dostępne, wykwalifikowane kadry. Zgodnie z Koncepcją dla województwa śląskiego poszerza się „kryterium sektorów priorytetowych” o produkcję maszyn i urządzeń przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego oraz urządzeń i aparatury medycznej.

Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)    Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LXIII/790/06 z dnia 20 października 2006 r., zmieniona uchwałą nr XXXVII/697/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

3)    Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXXVI/530/05 z dnia 4 lipca 2005 r., zmieniona uchwałą nr XXXIV/559/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

4) Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLI/527/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r., zmieniona uchwałą nr XII/183/11 z dnia 26 września 2011 r.

5) Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXVI/303/05 z dnia 19 grudnia 2005 r., zmieniona uchwałą nr XLII/482/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.

6) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/37/6/2005 z dnia 4 lipca 2005 r., zmieniona uchwałą nr III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. oraz uchwałą nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.