ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w sposób inny niż za pośrednictwem strony internetowej, za pomocą urządzeń teletransmisji, podmiotom innym niż organy administracji do ponownego wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, jest odpłatne.

2. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jest obliczana jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do przygotowania takich danych zależnej od zakresu udostępnianych danych oraz stawki za roboczogodzinę. Rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną.

3. Zakres udostępnianych danych oraz liczba godzin niezbędnych do przygotowania takich danych są określane każdorazowo w umowie, o której mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zwanej dalej „ustawą”.

4. Stawka za roboczogodzinę wynosi 50 zł netto.

5. W przypadku udostępniania danych w sposób ciągły, umowa, o której mowa w art. 39 ust. 4 ustawy, oprócz opłaty wynikającej z ust. 2 i 4, określa również wysokość dodatkowej opłaty, pokrywającej miesięczne koszty ciągłego udostępniania danych ponoszone przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

6. Wysokość dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 5, jest obliczana jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do miesięcznej obsługi umowy oraz stawki za roboczogodzinę określonej w ust. 4, przy czym liczba tych godzin nie może przekraczać miesięcznie trzydziestu jeden.

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1, jest uiszczana w formie polecenia przelewu na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, wskazany w umowie, o której mowa w art. 39 ust. 4 ustawy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036,1238, 1304 i 1650.