ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895 i Nr 207, poz. 1498) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) grup przyłączeniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 — pobiera się opłatę ustalaną stosownie do ust. 1 pkt 1;”;

2) w § 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawki opłat przesyłowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „stawkami jakościowymi”, kalkuluje się jako jednoskładnikowe.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Stawki opłat przesyłowych lub dystrybucyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, zwane dalej „stawkami sieciowymi”, kalkuluje się jako dwuskładnikowe z podziałem na składnik:

1) stały stawki sieciowej — obliczany na jednostkę mocy umownej, a dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym — obliczany w odniesieniu do układu pomiarowo-rozliczeniowego;

2) zmienny stawki sieciowej — obliczany na jednostkę energii elektrycznej pobieranej z sieci w miejscu dostarczania.”;

3) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki jakościowe, oznaczone symbolem ”SoSJ” [w zł/MWh lub zł/kWh], kalkuluje się według wzoru:

SoSJ = KSJ / ESJ

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KSJ — koszty utrzymywania systemowych standardów jakości i niezawodności bieżących dostaw energii elektrycznej planowane do poniesienia w każdym roku okresu regulacji;

ESJ — ilość energii elektrycznej planowaną do zużycia przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego [w MWh lub kWh].”,

b) uchyla się ust. 3;

4) uchyla się § 26 i § 27;

5) w § 29:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Opłatę za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla danego poziomu napięć znamionowych w okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 9, oblicza się według wzoru:

Opoi = SSVnx Pi + SZVn x Eoi + kos x SoSJ x Eos + kok x SoSJ x Eok + Sr x Ewp + Spr x Esn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Opoi — opłatę za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej obliczoną dla danego odbiorcy, w tym operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędącego operatorem oraz przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi kompleksowe [w zł];

SSVn — składnik stały stawki sieciowej za okres rozliczeniowy [w zł/MW lub zł/kW mocy umownej lub w zł/miesiąc dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym];

Pi — moc umowną określoną dla danego odbiorcy, w tym dla operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędącego operatorem oraz przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi kompleksowe [w MW lub kW lub miesiącach dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym];

SZVn — składnik zmienny stawki sieciowej [w zł/MWh lub zł/kWh];

Eoi — ilość energii elektrycznej pobranej z sieci przez danego odbiorcę, w tym przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędące operatorem oraz przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi kompleksowe [w MWh lub kWh w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie];

kos — współczynnik udziału odbiorcy w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w sposób określony w ust. 3 pkt 1;

SoSJ — stawkę jakościową [w zł/MWh lub w zł/kWh];

Eos — ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh];

kok — współczynnik udziału odbiorcy w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w sposób określony w ust. 3 pkt 2;

Eok — ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 3 pkt 2 [w MWh];

Sr — stawkę rynkową [w zł/MWh];

Ewp — ilość energii elektrycznej przeznaczonej do wymiany pomiędzy krajowym systemem elektroenergetycznym a państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, określoną w umowach handlowych sprzedaży energii elektrycznej przedkładanych właściwemu operatorowi [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy];

Spr — stawkę rozliczeniową [w zł/MWh lub w zł/kWh];

Esn — ilość energii elektrycznej określoną w zgłoszonych do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i przedłożonych do realizacji grafikach handlowych, odbieraną w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy].

2. Ilości energii, oznaczonej symbolami „Eos” i „Eok”, o których mowa w ust. 1, zużytej przez odbiorców końcowych, oblicza się dla:

1) operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieposiadającego miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej — jako sumę energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci tego operatora i energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędącego operatorem, przyłączonego do sieci tego operatora;

2) operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadającego miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej — jako sumę energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci tego operatora, energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędącego operatorem, przyłączonego do sieci tego operatora i energii elektrycznej wyznaczonej dla operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o którym mowa w pkt 1, przyłączonego do sieci tego operatora;

3) przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędącego operatorem — jako sumę energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego przyłączonych do sieci tego przedsiębiorstwa;

4) przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi kompleksowe — jako sumę energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych, którym to przedsiębiorstwo świadczy usługi kompleksowe.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) którzy w roku poprzedzającym rok składania wniosku o zatwierdzenie taryf zużyli na własne potrzeby nie mniej niż 500 GWh energii elektrycznej, z wykorzystaniem nie mniej niż 50 % mocy przyłączeniowej, dla których koszt energii elektrycznej obliczony przy zastosowaniu współczynnika „kos” = 1 stanowi nie mniej niż 20 % kosztów produkcji jako „kos” = 0,1;”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wytwórca przyłączony do sieci operatora systemu elektroenergetycznego sprzedający energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci lub instalacji, lub urządzeń tego wytwórcy, działając w swoim imieniu, ale na rzecz tego operatora, pobiera od odbiorcy opłatę wynikającą ze stawki jakościowej, z zastrzeżeniem ust. 5, obliczoną według wzoru:

Oos = kos x SoSJ x Eos + kok x SoSJ x Eokw

gdzie poszczególne składniki oznaczają:

Oos — opłatę wynikającą ze stawki jakościowej;

kos — współczynnik udziału odbiorcy w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w sposób określony w ust. 3 pkt 1;

SoSJ — stawkę jakościową [w zł/MWh lub w zł/kWh];

Eos — ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh lub kWh];

kok — współczynnik udziału odbiorcy w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w sposób określony w ust. 3 pkt 2;

Eokw — ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci lub instalacji, lub urządzeń wytwórcy przyłączonego do sieci operatora systemu elektroenergetycznego, z wyłączeniem odbiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh lub kWh].

5. W przypadku gdy wytwórca jest przyłączony jednocześnie do sieci operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, opłata, o której mowa w ust. 4, jest pobierana przez tego wytwórcę na rzecz operatora systemu przesyłowego.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Opłatę za usługi dystrybucji energii elektrycznej, oznaczoną symbolem „Opovi ”, świadczone pomiędzy operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na tym samym poziomie napięć znamionowych [w zł za okres rozliczeniowy], z zastrzeżeniem ust. 9, oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ssvn — składnik stały stawki opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej [w zł/MW lub zł/kW];

Pvi — moc umowną określoną dla każdego połączenia sieci na tym samym poziomie napięć znamionowych [w MW lub kW];

Szvn — składnik zmienny stawki opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej [w zł/MWh lub zł/kWh];

Epi — ilość energii elektrycznej pobraną przez dane połączenie, określoną jako różnica między energią pobraną i oddaną [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy].”,

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieposiadający miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej dokonuje rozliczenia opłaty za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej w sposób określony w ust. 1, z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadającego miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej, do którego sieci jest przyłączony.”;

6) w § 37 uchyla się ust. 2;

7) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

„§ 37a. Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii; ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach.”;

8) w § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opłaty za przekroczenia mocy umownej w okresie rozliczeniowym nie pobiera się w rozliczeniach pomiędzy operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego a operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w odniesieniu do miejsc dostarczania energii elektrycznej będących miejscami przyłączenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesyłowej oraz w rozliczeniach pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, którzy posiadają miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej, w odniesieniu do miejsc dostarczania energii elektrycznej będących miejscami połączenia ich sieci.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.


1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.