ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwolenia generalnego przekazuje organowi kontroli obrotu następujące informacje o realizacji tego obrotu:

1)  opis towaru oraz jego oznaczenie;

2)  określenie zezwolenia generalnego, w którego ramach dokonano obrotu;

3)  numer kontrolny towaru;

4)  ilość towaru oraz jego wartość określoną w walucie, w jakiej dokonano obrotu;

5)  daty obrotu;

6)  nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy;

7)  nazwę i adres pośrednika;

8)  końcowe przeznaczenie i oznaczenie końcowego użytkownika;

9)  dowód, że informacja na temat ograniczeń eksportowych związanych z zezwoleniem na transfer została przekazana odbiorcy towaru o znaczeniu strategicznym.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez osoby fizyczne lub prawne dokonujące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 2133), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 707) traci moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia.