ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2)

Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych podlegające sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej naczyń wyszynkowych;

2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej naczyń wyszynkowych.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do naczyń wyszynkowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności.

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o naczyniu wyszynkowym, należy przez to rozumieć pojemnik pomiarowy przeznaczony do określania objętości cieczy sprzedawanej do natychmiastowej konsumpcji, z wyłączeniem produktów leczniczych.

§ 2. 1. Na naczyniach wyszynkowych powinny być naniesione w sposób trwały i wyraźny następujące oznaczenia i znaki:

1) oznakowanie zgodności, w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm. 4) ), dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz numer jednostki notyfikowanej;

2) nazwa lub znak producenta;

3) numer certyfikatu badania typu WE, jeśli ma to zastosowanie;

4) pojemność nominalna naczynia;

5) oznaczenia identyfikacyjne, w szczególności numer fabryczny, jeżeli ma to zastosowanie.

2.  Na naczyniach wyszynkowych mogą być umieszczone oznaczenia maksymalnie trzech objętości w taki sposób, aby były wyraźnie widoczne i nie powodowały możliwości pomylenia ich z innym oznaczeniem.

3. Wszystkie znaki napełnienia powinny być wystarczająco wyraźne i trwałe, tak aby zapewnić, że w użytkowaniu błędy graniczne dopuszczalne (MPE) nie będą przekroczone.

§ 3. Ustala się następujące warunki odniesienia dla naczyń wyszynkowych:

1) temperatura odniesienia: 20 °C;

2) w pozycji poprawnego wskazania naczynie wyszynkowe powinno swobodnie stać na poziomej powierzchni.

§ 4. Błędy graniczne dopuszczalne (MPE) naczyń wyszynkowych podczas legalizacji ponownej nie powinny przekraczać wartości określonych w tabeli:


Naczynie z kresą Naczynie krawędziowe
1 2 3
Naczynia przenoszone

< 100 ml

±2 ml

0 + 4 ml
≥ 100 ml

±3 %

0 + 6 %


1

2

3

Naczynia wyszynkowe do bezpośredniego podawania cieczy do konsumpcji

<200 ml

±5 %

0 + 10 %
≥ 200 ml

± (5 ml + 2,5 %)

0 + 10 ml + 5 %

§ 5. Podczas legalizacji ponownej naczyń wyszynkowych należy sprawdzić, czy:

1) na naczyniach tych naniesione są oznaczenia i znaki, o których mowa w § 2;

2) w przypadku naczyń wyszynkowych, z których ciecz przelewana jest do innych naczyń bezpośrednio przed konsumpcją:

a) przy zmianie napełnienia równej błędowi granicznemu dopuszczalnemu (MPE) zapewniona jest zmiana poziomu o co najmniej 2 mm od krawędzi lub od znaku napełnienia.

b) nie ma utrudnień podczas wylewania mierzonej cieczy;

3) w warunkach odniesienia błędy wskazań nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych naczyń wyszynkowych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 18 czerwca 2007 r., pod numerem 2007/0341/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 294, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.