ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli obejmujący następujące jednostki:

1)  Bureau Veritas Certification Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4;

2)  DQS Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17a;

3)  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 23a;

4)  TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 56;

5)  Transportowy Dozór Techniczny, z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 4;

6)  Urząd Dozoru Technicznego, z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34;

7)  Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 26.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem (Dz. U. Nr 17, poz. 200), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 707) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.