ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz surowców oraz produktów naftowych:

1)  uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych:

a)   zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,

b)   zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych;

2)  w których tworzy się zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw.

§ 2. 1. Podczas ustalania wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw uwzględnia się następujące surowce oraz produkty naftowe oznaczone kodami CN i symbolami PKWiU:

1)  ropa naftowa — oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe:

2709 00                                     06.10.10.0;

2)  oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe:

a)   oleje lekkie do przeprowadzania procesu specyficznego:

2710 12 11                               19.20.23.0,

b)   oleje średnie do przeprowadzania procesu specyficznego:

2710 19 11                               19.20.27.0,

c)   oleje ciężkie do przeprowadzania procesu specyficznego lub przemiany chemicznej w innym procesie:

2710 19 31                               19.20.26.0

2710 19 35                               19.20.26.0

2710 19 51                               19.20.28.0

2710 19 55                               19.20.28.0;

3)  paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe:

a) grupa benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych:

2710 12 31                               19.20.21.0

2710 12 41                               19.20.21.0

2710 12 45                               19.20.21.0

2710 12 49                               19.20.21.0

2710 12 70                               19.20.22.0,

b)   grupa olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz oleje napędowe pozostałe z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich:

2710 19 21                               19.20.25.0

2710 19 25                               19.20.24.0

2710 19 29                               19.20.27.0

2710 19 43                               19.20.26.0

2710 19 46                               19.20.26.0

2710 19 47                               19.20.26.0

2710 19 48                               19.20.26.0

2710 20 11                               19.20.26.0

2710 20 15                               19.20.26.0

2710 20 17                               19.20.26.0,

2710 20 19                               19.20.26.0,

c)   grupa ciężkich olejów opałowych z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich:

2710 19 62                               19.20.28.0

2710 19 64                               19.20.28.0

2710 19 68                               19.20.28.0

2710 20 31                               19.20.28.0

2710 20 35                               19.20.28.0

2710 20 39                               19.20.28.0;

4) gaz płynny (LPG) — skroplone lekkie węglowodory — propan, butan lub ich mieszaniny, stosowane jako paliwo napędowe lub do ogrzewania:

2711 12                                     19.20.31.0

2711 13                                     19.20.31.0

271119 00                                   19.20.32.0.

2. Podczas ustalania ilości zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych uwzględnia się surowce oraz produkty naftowe określone w ust. 1 oraz produkty naftowe oznaczone następującymi kodami CN i symbolami PKWiU:

1)  gaz rafineryjny:

271129 00                                   19.20.32.0;

2)  benzyny specjalne:

2710 12 21                                   19.20.23.0

2710 12 25                                   19.20.23.0;

3)  asfalty:

2713 20 00                                   19.20.42.0;

4)  parafiny, wazeliny, woski pochodzenia naftowego:

2712                                            19.20.41.0;

5)  koks naftowy:

2713 1100                                   19.20.42.0

2713 12 00                                   19.20.42.0;

6)  środki smarowe:

2710 19 71                                   19.20.29.0

2710 19 75                                   19.20.29.0

2710 19 81                                   19.20.29.0

2710 19 83                                   19.20.29.0

2710 19 85                                   19.20.29.0

2710 19 87                                   19.20.29.0

2710 19 91                                   19.20.29.0

2710 19 93                                   19.20.29.0

2710 19 99                                   19.20.29.0.

§ 3. Zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw tworzy się w postaci surowców oraz produktów naftowych oznaczonych następującymi kodami CN i symbolami PKWiU:

1)  ropa naftowa — oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe:

2709 00                                     06.10.10.0;

2)  oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe:

a)   oleje lekkie do przeprowadzania procesu specyficznego:

2710 12 11                               19.20.23.0,

b)   oleje średnie do przeprowadzania procesu specyficznego:

2710 19 11                               19.20.27.0,

c)   oleje ciężkie do przeprowadzania procesu specyficznego:

2710 19 31                               19.20.26.0

2710 19 51                               19.20.28.0;

3)  paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe:

a)   grupa benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych:

2710 12 31                               19.20.21.0

2710 12 45                               19.20.21.0

2710 12 49                               19.20.21.0

2710 12 70                               19.20.22.0,

b)   grupa olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz oleje napędowe pozostałe z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich:

2710 19 21                               19.20.25.0

2710 19 25                               19.20.24.0

2710 19 29                               19.20.27.0

2710 19 43                               19.20.26.0

2710 19 46                               19.20.26.0

2710 19 47                               19.20.26.0

2710 20 11                               19.20.26.0

2710 20 15                               19.20.26.0

2710 20 17                               19.20.26.0;

c) grupa ciężkich olejów opałowych z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich:

2710 19 62                               19.20.28.0

2710 19 64                               19.20.28.0

2710 19 68                               19.20.28.0

2710 20 31                               19.20.28.0

2710 20 35                               19.20.28.0

2710 20 39                               19.20.28.0;

4) gaz płynny (LPG) — skroplone lekkie węglowodory — propan, butan lub ich mieszaniny, stosowane jako paliwo napędowe lub do ogrzewania:

2711 12                                     19.20.31.0

2711 13                                     19.20.31.0

271119 00                                   19.20.32.0.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).