ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów 2)

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm, 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762, z 2005 r. Nr 39, poz. 372 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 887 i Nr 159, poz. 1131) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Substancje lub preparaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być sprzedawane pod warunkiem, że osoba wprowadzająca je do obrotu uzyska od nabywcy identyfikujące go następujące dane:”;

2) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się do wyrobów aerozolowych, o których mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2199).”;

3) po § 30b dodaje się § 30c—30e w brzmieniu:

„§ 30c. 1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania do produkcji opon lub części opon olejów-zmiękczaczy, jeżeli zawierają:

1) więcej niż 1 mg/kg benzo[a]pirenu (BaP) nr CAS 50-32-8 lub

2) więcej niż 10 mg/kg sumy wszystkich wymienionych poniżej wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA 4) ):

a) benzo[a]piren (BaP) (nr CAS 50-32-8),

b) benzo[e]piren (BeP) (nr CAS 192-97-2),

c) benzo[a]antracen (BaA) (nr CAS 56-55-3),

d) chryzen (CHR) (nr CAS 218-01-9),

e) benzo[b]fluoranten (BbF) (nr CAS 205-99-2),

f) benzo[j]fluoranten (BjF) (nr CAS 205-82-3),

g) benzo[k]fluoranten (BkF) (nr CAS 207-08-9),

h) dibenzo[a,h]antracen (DBahA) (nr CAS 53-70-3).

2. Wartości graniczne substancji, o których mowa w ust. 1, uważa się za zachowane, jeżeli zawartość ekstraktu wielopierścieniowych związków aromatycznych (WZA), oznaczonych według metody badań IP346 5) (Oznaczanie policyklicz-nych związków aromatycznych w olejach bazowych i frakcjach ropy naftowej niezawierających asfaltenów — metoda współczynnika refrakcji ekstraktu dime-tylosulfotlenkowego) Instytutu Ropy Naftowej działającego w ramach Globalnej sieci laboratoriów wykonujących badania produktów naftowych i paliw opracowanymi metodami IP 6) jest mniejsza niż 3 % masowych, pod warunkiem że zgodność z wartościami granicznymi benzo[a]pirenu i wymienionych WWA, a także korelacja zmierzonych stężeń z ekstraktem WZA jest kontrolowana przez producenta lub importera co 6 miesięcy lub po każdej większej zmianie operacyjnej.

3. Opony i bieżniki służące do bieżnikowania nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają oleje-zmiękczacze w ilości przekraczającej wartości graniczne określone w ust. 1.

4. Wartości graniczne, o których mowa w ust. 3, uważa się za zachowane, jeżeli zawartość skondensowanych wielopierścieniowych związków aromatycznych w gumie oznaczonych według ISO 21461 (Guma — Oznaczanie aromatycz-ności olejów w zwulkanizowanych mieszankach kauczukowych) 7) nie przekracza 0,35 % tzw. wodorów obszaru zatokowego 8) .

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do opon bieżnikowanych, jeżeli ich bieżnik nie zawiera olejów-zmiękczaczy w ilości przekraczającej wartości graniczne określone w ust. 1.

§ 30d. Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz stosowania jako substancji lub składnika preparatów toluenu (nr CAS 108-88-3) w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowych w klejach i farbach w pojemnikach aerozolowych przeznaczonych do sprzedaży dla konsumentów.

§ 30e. 1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz stosowania jako substancji lub składnika preparatów 1,2,4-trichloro-benzenu (nr CAS 120-82-1) w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowych, bez względu na zastosowanie.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zastosowania 1,2,4-trichloroben-zenu (nr CAS 120-82-1):

1)jako produktu pośredniego syntezy lub

2) jako rozpuszczalnika w zamkniętych procesach chemicznych w reakcjach chlorowania, lub

3) do celów produkcji 1,3,5-trinitro--2,4,6-triaminobenzenu (TATB).”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Opony i bieżniki służące do bieżnikowania wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2010 r., niespeł-niające wymagań określonych w § 30c rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą znajdować się w obrocie do czasu wyczerpania zapasów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) § 1 pkt 3, w zakresie § 30c rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

2) § 1 pkt 3, w zakresie § 30d i § 30e rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2007 r.;

3) § 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2007 r.

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy nr 2005/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-zmiękczaczach i oponach) (Dz. Urz. WE L 323 z dnia 9.12.2005 r., str. 51—54);

2) dyrektywy nr 2005/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty ósmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

3) dyrektywy nr 2005/90/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość — c/m/r) (Dz. Urz. WE L 33 z dnia 4.02.2006 r., str. 28—81).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.

4) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).

5) IP346; Determination of polycyclic aromatics in unused lu-bricating base oils and asphaltene free petroleum frac-tions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method Energy Institute (formerly Institute of Petroleum).

6) Institute of Petroleum IP Test Methods. Global laboratory network providing IP testing methods for petroleum and fuel products.

7) ISO 21461:2006; Rubber— Determination of the aromati-city of oil in vulcanized rubber compounds.

8) Bay protons.