ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek 2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Zabawki muszą być zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby podczas normalnego ich używania nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia dziecka lub ryzyka zranienia w przypadku ich połknięcia, dostania się w inny sposób do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka bądź kontaktu ze skórą, śluzówką lub oczami.

2. Zabawki muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762, z późn. zm. 4) ).

3. Zabawki nie mogą zawierać substancji lub preparatów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm. 5) ), w tym substancji niebezpiecznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) w ilościach, które mogą być szkodliwe dla bezpieczeństwa i zdrowia człowieka.

4. Zabawki oraz ich części nie mogą zawierać substancji lub preparatów niebezpiecznych, jeżeli normalne używanie zabawki polegałoby na stosowaniu tych substancji lub preparatów.

5. Dopuszcza się zastosowanie substancji lub preparatów niebezpiecznych w ograniczonej ilości, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania niektórych rodzajów zabawek, w szczególności materiałów i preparatów do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności, i nie zostanie przekroczony maksymalny poziom stężeń tych substancji lub preparatów określony w odrębnych przepisach.

6. W celu ochrony zdrowia dziecka dawka dzienna metali ciężkich, które w związku z używaniem zabawek mogą przedostać się do organizmu dziecka, nie może przekroczyć następujących wartości:

1) antymon — 0,2 μg,

2) arsen — 0,1 μg,

3) bar —25,0 μg,

4) kadm — 0,6 μg,

5) chrom — 0,3 μg,

6) ołów — 0,7 μg,

7) rtęć —0,5 μg,

8) selen — 5,0 μg,

chyba że niższe wartości dawek dziennych przewidują przepisy odrębne.

7. W celu ochrony zdrowia dziecka dawka dzienna substancji, które w związku z używaniem zabawek mogą przedostać się do organizmu dziecka, nie może przekroczyć dawek dziennych ustanowionych dla tych substancji w przepisach odrębnych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek 88/378/EWG (Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.1988, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 240—252), zmienionej dyrektywą Rady z dnia 22 lipca 1993 r. 93/68/EWG (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 173—194).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 39, poz. 372, z 2006 r. Nr 127, poz. 887, Nr 159, poz. 1131 i Nr 239, poz. 1731 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 116, poz. 806.

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.