ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie:

1) arsenu oraz jego związków z rud zawierających arsen,

2) nieorganicznych i organicznych związków arsenu z innych materiałów poza rudami zawierającymi związki arsenu

— zwanych dalej „arsenem”.

§ 2. Przy wytwarzaniu i przerobie arsenu stosuje się środki ochrony zbiorowej i indywidualnej odpowiednie do występujących zagrożeń.

§ 3. Podczas pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu pracownicy ochraniają w szczególności:

1) oczy za pomocą gogli lub innych środków ochrony oczu;

2) ręce za pomocą rękawic ochronnych chroniących przed chemikaliami;

3) ciało za pomocą odzieży ochronnej;

4) drogi oddechowe za pomocą środków ochrony układu oddechowego.

§ 4. Pracodawca wyposaża pomieszczenia pracy, w których wytwarzany i przerabiany jest arsen, w:

1) natryski (prysznice) do przemywania oczu;

2) natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania wynika z oceny ryzyka zawodowego.

§ 5. Pracownik, po zakończeniu pracy, podczas której miał kontakt z arsenem, zmienia odzież ochronną i dokładnie zmywa z ciała zanieczyszczenia.

§ 6. Niedopuszczalne jest na stanowisku pracy:

1) spożywanie posiłków;

2) picie napojów;

3) palenie tytoniu.

§ 7. Pracodawca przy pomieszczeniach pracy, w których wytwarza i przerabia się arsen, urządza pomieszczenia higieniczno-sanitarne zawierające dwie szatnie: jedną na odzież własną pracowników, drugą na odzież ochronną, oddzielone od siebie pomieszczeniem wyposażonym w umywalnie i natryski (prysznice).

§ 8. 1. Pomieszczenia, w których pracownik jest narażony na działanie arsenu, oznakowuje się i oddziela od innych pomieszczeń.

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w mechaniczną wentylację wywiewną:

1) uruchamianą co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem pracy oraz działającą podczas jej trwania;

2) zapewniającą taką wymianę powietrza, aby nie były przekroczone dopuszczalne wartości stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, które są określone w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

3. W przypadku awarii wentylacji, o której mowa w ust. 2, pracownicy przerywają pracę i niezwłocznie opuszczają pomieszczenie, w którym wystąpiła awaria.

4. Powierzchnie podłóg pomieszczeń, o których mowa w ust. 1:

1) wykonuje się z materiału nienasiąkliwego;

2) posiadają spadki do odprowadzania ścieków w kierunku kratek ściekowych;

3) wymagają regularnego i dokładnego oczyszczania.

5. Powierzchnie ścian i sufitów pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, wykonuje się tak, aby były gładkie i nienasiąkliwe.

6. Urządzenia i inne wyposażenie pomieszczeń, na których gromadzą się pyły lub inne zanieczyszczenia zawierające arsen, oczyszcza się gruntownie i regularnie.

7. Przy wejściu do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, wywiesza się tablice informujące o wytwarzaniu, przerobie lub stosowaniu arsenu w tych pomieszczeniach.

§ 9. Prace przy wytwarzaniu i przerobie arsenu organizuje się i wykonuje w sposób pozwalający uniknąć tworzenia się pyłu, pary lub dymu.

§ 10. 1. Urządzenia wykorzystywane przy wytwarzaniu i przerobie arsenu w operacjach technologicznych, podczas których mogą wydzielać się pyły, pary lub dymy zawierające arsen, powinny być w miarę możliwości zhermetyzowane.

2. Jeżeli urządzenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą być zhermetyzowane, pracodawca wyposaża stanowiska pracy, na których wytwarza i przerabia się arsen w procesach produkcyjnych, w których mogą wydzielać się pyły, pary lub dymy zawierające arsen, w mechaniczną miejscową wentylację wywiewną.

3. Pracodawca wyposaża stanowiska pracy, na których wytwarza i przerabia się arsen w procesach produkcyjnych, w których wykorzystywane są piece redukcyjne, w urządzenia zapobiegające promieniowaniu ciepła z pieców na pracowników oraz nawiewy powietrzne lub ścianki izolacyjne z wewnętrznym przepływem czynnika chłodzącego.

§ 11. 1. Na stanowiskach pracy, na których wytwarza i przerabia się arsen, pracodawca umieszcza w miejscach widocznych lub łatwo dostępnych dla pracowników instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy z arsenem.

2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać wymagane informacje wyszczególnione w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 12. Pyły odpadkowe i wszelkie odpadki stałe lub ciekłe, zbierane w pomieszczeniach, w których wytwarza i przerabia się arsen, umieszcza się w pojemnikach zamkniętych celem wykorzystania w produkcji lub przekazania do unieszkodliwienia.

§ 13. Pracodawca zapewnia ochronę pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z fizykochemicznych właściwości arsenu, podejmując, na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego, techniczne lub organizacyjne działania i środki zmierzające do bezpiecznego stosowania arsenu.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków (Dz. U. Nr 48, poz. 236).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.