ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który:

1) podpisał umowę o dofinansowanie z ministrem właściwym do spraw gospodarki nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r. oraz

2) poniósł wydatki kwalifikowane w okresie od dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O dofinansowanie na podstawie niniejszego rozporządzenia nie może ubiegać się przedsiębiorca, który otrzymał na ten sam cel pomoc publiczną z innego źródła lub ubiega się jednocześnie o udzielenie mu pomocy publicznej na ten sam cel w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2217 oraz z 2006 r. Nr 186, poz. 1369).”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizator misji gospodarczej uzgadnia program misji z właściwym wydziałem promocji handlu i inwestycji ambasady lub konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz otrzymuje jego opinię w formie pisemnej. W ambasadach lub konsulatach, w których nie zostały utworzone wydziały promocji handlu i inwestycji, program misji uzgadniany jest z właściwym wydziałem ekonomicznym ambasady lub konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) w § 7 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opinię wydziału promocji handlu i inwestycji albo wydziału ekonomicznego, o której mowa w § 6 ust. 1.”;

5) w § 9:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie do ministra właściwego do spraw gospodarki nie później niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia misji gospodarczej.”;

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wnioski o dofinansowanie, dokonując ich oceny formalnej, techniczno-ekonomicznej oraz merytorycznej zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn, zm. 1) ).”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, poniesione w okresie od dnia określonego w umowie o dofinansowanie, nie późniejszego jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r.”;

8) uchyla się § 15;

9) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wnioski organizatorów o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem oraz wnioski przedsiębiorców o dofinansowanie misji gospodarczej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w tym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517 i Nr 184, poz. 1364.