ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym 2)

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe informacje gromadzone w ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, zwanej dalej „ewidencją”, oraz sposób jej prowadzenia.

§ 2. Ewidencję prowadzi się w podziale na:

1)  wywóz;

2)  transfer wewnątrzunijny;

3)  usługę pośrednictwa;

4)  pomoc techniczną;

5)  przywóz;

6)  tranzyt.

§ 3. 1. Ewidencję prowadzi podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

2. Ewidencja jest prowadzona w postaci księgi zawierającej ponumerowane karty.

3. Ewidencja może być prowadzona w postaci elektronicznej pod warunkiem stosowania rozwiązań systemowych, umożliwiających rejestrację i przechowywanie wpisów wraz z kopią zapasową oraz pozwalających na weryfikację wpisów na podstawie dokumentów przechowywanych przez podmiot, o których mowa w § 5 ust. 2.

4. Ewidencję w postaci elektronicznej prowadzi się w sposób umożliwiający:

1)  identyfikację osoby dokonującej wpisu lub jego zmiany;

2)  dokonanie zmiany wpisu;

3)  sporządzenie wydruku z ewidencji.

§ 4. 1. Informacje zawarte w ewidencji chroni się przed:

1)  utratą;

2)  uszkodzeniem lub zniszczeniem;

3)  kradzieżą;

4)  dostępem osób nieuprawnionych.

2. Wpisu do ewidencji dokonuje się w sposób trwały i czytelny.

§ 5. 1. Wpisu do ewidencji dokonuje się w związku z realizacją obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

2. Wpisu do ewidencji dokonuje podmiot lub osoba upoważniona przez niego na piśmie na podstawie:

1)  oświadczenia końcowego użytkownika;

2)  certyfikatu importowego;

3)  certyfikatu weryfikacji dostawy;

4)  zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym;

5)  dokumentu, na podstawie którego dokonano obrotu, w szczególności umowy dotyczącej obrotu, listu przewozowego, faktury;

6)  numeru zgłoszenia celnego;

7)  karty kontrolnej T5.

3. Dokument będący podstawą dokonania wpisu bądź jego odpis lub kserokopię przechowuje się w miejscu prowadzenia ewidencji.

§ 6. Zmian w ewidencji prowadzonej w postaci księgi dokonuje się przez przekreślenie wpisu z zachowaniem możliwości jego odczytania oraz dodanie kolorem czerwonym nowego wpisu z podaniem daty i podpisem osoby dokonującej zmiany.

§ 7. Ewidencję prowadzi się w siedzibie podmiotu dokonującego obrotu towarami o znaczeniu strategicznym lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot.

§ 8. Ewidencja wywozu, transferu wewnątrzunijnego, przywozu lub tranzytu towarów o znaczeniu strategicznym zawiera:

1)  numer i datę założenia ewidencji;

2)  opis oraz oznaczenie towaru, z uwzględnieniem jego:

a)   nazwy,

b)   typu,

c)   modelu,

d)   numeru fabrycznego,

e)   numeru seryjnego;

3)  numer kontrolny towaru;

4)  ilość i wartość towaru, określoną w walucie, w jakiej dokonano wywozu, transferu wewnątrzunijnego, przywozu lub tranzytu;

5)  daty obrotu;

6)  nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy;

7)  nazwę i adres pośrednika;

8)  końcowe przeznaczenie towaru lub technologii i oznaczenie końcowego użytkownika;

9)  oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano wywozu, transferu wewnątrzunijnego, przywozu, tranzytu towarów;

10) dowód, że informacja na temat ograniczeń eksportowych związanych z zezwoleniem na transfer została przekazana odbiorcy towaru.

§ 9. Ewidencja usługi pośrednictwa lub pomocy technicznej, dotyczącej towaru o znaczeniu strategicznym, zawiera:

1)  numer i datę założenia ewidencji;

2)  rodzaj i opis usługi pośrednictwa lub pomocy technicznej;

3)  określenie krajów, których dotyczy usługa pośrednictwa lub pomoc techniczna;

4)  opis oraz oznaczenie towaru, którego dotyczy usługa pośrednictwa lub pomoc techniczna;

5)  numer kontrolny towaru, którego dotyczy usługa pośrednictwa lub pomoc techniczna;

6)  okres, w którym była wykonywana usługa pośrednictwa lub udzielono pomocy technicznej;

7)  nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy towaru;

8)  końcowe przeznaczenie towaru oraz oznaczenie końcowego użytkownika;

9)  oznaczenie dokumentu, na podstawie którego wykonano usługę pośrednictwa lub udzielono pomocy technicznej.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)   Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 231, poz. 2319), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 707) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.