ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:

1) „Listę eksportowo-tranzytową” — określającą uzbrojenie objęte procedurą wywozu lub tranzytu, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) „Listę importową” — określającą uzbrojenie objęte procedurą przywozu, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2011 r. (poz. 241)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).