ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:

1)   o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   o zawartości powyżej 18% alkoholu — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:

1)   umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;

2)   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;

3)   decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm. 2) ), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;

4)   zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;

5)   zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;

6)   zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

7)   oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:

a)   o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b)   o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;

8)   dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

2. Przepis ust. 1 pkt 7 nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.

§ 3. Ustala się wzór informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych:

1)   o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa — stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2)   o zawartości powyżej 18% alkoholu — stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. (poz. 851)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.