ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko 2)

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 69, poz. 457) w § 3 w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 dodaje się lit. t w brzmieniu:

„t) w materiałach lutowniczych w bezrtęciowych płaskich lampach fluorescencyjnych;”;

2) w pkt 4 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w szkliwie uszczelniającym używanym do montażu okien w rurach wyładowczych laserów argonowych i kryptonowych;”;

3) w pkt 6 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w stopach do elektryczno-mechanicznych połączeń lutowanych przewodów elektrycznych cewek głosowych przetworników używanych w głośnikach dużej mocy, o poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącego co najmniej 100dB(A);”;

4) uchyla się pkt 8.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia decyzji Komisji 2008/385/WE z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2008, str. 9).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106.