ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 80, poz. 559) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub zastępca Przewodniczącego Rady. W razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady lub zastępcę Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady zwołuje członek Rady wskazany przez ministra właściwego do spraw turystyki.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu Rady, zastępcy Przewodniczącego Rady lub członkowi Rady, o którym mowa w ust. 2.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 5.

2. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku:

1) wyrażania opinii o kandydatach na stanowiska Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej;

2) zgłoszenia takiego żądania przez choćby jednego członka Rady obecnego na posiedzeniu.

3. W sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Rada wyraża opinię w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku o jej wyrażenie.

4. W przypadku niewyrażenia opinii przez Radę w terminie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że Rada wyraziła pozytywną opinię.”;

3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Promocji;

2) Departament Współpracy Regionalnej;

3) Departament Informacji Turystycznej;

4) Departament Wdrażania Funduszy Strukturalnych;

5) Biuro Organizacyjno-Finansowe;

6) Biuro Strategii i Analiz.”;

4) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Siedzibami Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej są:

1) Amsterdam (Niderlandy);

2) Bruksela (Belgia);

3) Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki);

4) Berlin (Republika Federalna Niemiec);

5) Sztokholm (Szwecja);

6) Londyn (Wielka Brytania);

7) Rzym (Włochy);

8) Paryż (Francja);

9) Wiedeń (Austria) z filią w Budapeszcie (Węgry);

10) Madryt (Hiszpania);

11) Moskwa (Rosja);

12) Tokio (Japonia);

13) Kijów (Ukraina).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.