ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, tryb przekazywania i rozliczania środków budżetu państwa, zwanych dalej „środkami”, przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy pracowników hut i spółek zależnych.

§ 2. Środki, w wysokości ustalonej w ustawach budżetowych, przeznaczone na finansowanie aktywizacji zawodowej pracowników hut i spółek zależnych wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, zwanej dalej „ustawą”, są przekazywane hucie albo spółce zależnej na dofinansowanie:

1) wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w okresie korzystania z kontraktu szkoleniowego;

2) doradztwa zawodowego i jednorazowego bezpłatnego szkolenia;

3) jednorazowej odprawy warunkowej, przysługującej pracownikowi korzystającemu z kontraktu szkoleniowego;

4) odprawy warunkowej, przysługującej pracownikowi spełniającemu warunki określone w art. 17a ust. 1 ustawy;

5) odprawy warunkowej, przysługującej pracownikowi, o którym mowa w art. 17a ust. 2 ustawy;

6) kosztów szkoleń ogólnych i specjalistycznych;

7) wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego przez pracodawcę spoza hutnictwa, w ramach utworzonego nowego miejsca pracy.

§ 3. 1. Środki na dofinansowanie świadczeń wymienionych w § 2 pkt 1–5 są przekazywane na wniosek huty albo spółki zależnej.

2. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie huty albo spółki zależnej;

2) liczbę osób i kwotę wnioskowanych środków, z podziałem kwot na poszczególne rodzaje dofinansowania;

3) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania huty albo spółki zależnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) imienny wykaz pracowników wraz z numerem PESEL, którzy korzystają z poszczególnych rodzajów uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „uprawnieniami”;

2) oświadczenie, że uprawnienie przyznane zostało pracownikowi tylko jeden raz, a pracownik spełnia warunki do jego uzyskania;

3) oświadczenie o wysokości własnych środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje uprawnień.

§ 4. 1. Środki na dofinansowanie, o którym mowa w § 2 pkt 6, są przekazywane na wniosek huty albo spółki zależnej.

2. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie huty albo spółki zależnej;

2) określenie rodzaju szkolenia;

3) liczbę osób, które korzystają z poszczególnych rodzajów szkoleń, i kwotę środków;

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania huty albo spółki zależnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) zestawienie kosztów kwalifikujących się jako koszty szkolenia, o których mowa w art. 17c ust. 5 ustawy;

2) imienny wykaz pracowników, wraz z numerem PESEL, którzy skorzystali z poszczególnych rodzajów szkoleń;

3) oświadczenie o wysokości własnych środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje szkoleń.

§ 5. 1. Środki na dofinansowanie, o którym mowa w § 2 pkt 7, są przekazywane na wniosek pracodawcy spoza hutnictwa, złożony za pośrednictwem huty albo spółki zależnej.

2. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie huty albo spółki zależnej;

2) oznaczenie pracodawcy spoza hutnictwa ubiegającego się o środki, w tym:

a) numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

b) numer identyfikacji podatkowej NIP,

c) oznaczenie formy prawnej;

3) liczbę pracowników wraz z numerem PESEL, którym wypłacono wynagrodzenia objęte dofinansowaniem, o którym mowa w ust. 1;

4) oświadczenie huty albo spółki zależnej, że pracownicy nie skorzystali z uprawnień;

5) oświadczenie pracodawcy spoza hutnictwa o dokonywaniu przez niego wpłat, o których mowa w art. 17d ust. 4 ustawy;

6) oświadczenie pracodawcy, że otrzymana pomoc finansowa w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym jest złożony wniosek, nie przekracza kwoty 100 000 euro;

7) wysokość wypłaconych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach utworzonych nowych miejsc pracy;

8) kwotę środków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w pkt 7;

9) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania huty albo spółki zależnej, za pośrednictwem której jest składany wniosek;

10) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania pracodawcy spoza hutnictwa.

§ 6. Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy, utworzony specjalnie w tym celu przez hutę albo spółkę zależną; środki te podlegają odrębnej ewidencji.

§ 7. 1. Huta albo spółka zależna sporządza, nie później niż do 20. dnia po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzymanych środków i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać wysokość kwot wypłaconych na cele określone we wniosku, z podziałem odpowiednio na poszczególne uprawnienia, rodzaje szkoleń, oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez pracodawcę spoza hutnictwa, w ramach utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 8. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje sprawdzenia prawidłowości rozliczeń, o których mowa w § 7, w terminie 10 dni od dnia przekazania rozliczenia.

2. Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, wraz ze sprawdzonymi rozliczeniami za dany miesiąc, stanowią podstawę do przekazania hucie albo spółce zależnej środków na miesiąc następujący po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy środków przekazywanych w miesiącu grudniu.

§ 9. 1. Ostatecznego rozliczenia środków za okres roczny huta albo spółka zależna dokonuje do dnia 20 lutego roku następującego po rozliczanym roku budżetowym.

2. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się do rozliczenia środków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 10. Środki pobrane w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa na zasadach i w trybie określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 37, poz. 338).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102.