ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz zasady spłaty kredytów preferencyjnych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych przeznaczonych na przygotowanie przez gminy i ich związki projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kredycie – rozumie się przez to preferencyjny kredyt na pokrycie kosztów przygotowania przez inwestorów projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, udzielany na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych;

2) BGK – rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego.

§ 3. 1. Kredyt jest udzielany na wniosek inwestora składany na formularzu według wzoru ustalonego przez BGK.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) opis planowanej inwestycji, określający w szczególności jej przedmiot, ostatecznych beneficjentów projektu, cel i oczekiwane efekty oraz szacunkową wartość inwestycji;

2) wyciąg z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru plan został uchwalony;

3) wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego;

4) opinie banków prowadzących rachunki inwestora lub świadczących inne usługi bankowe, dotyczące współpracy z inwestorem;

5) zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych o wypełnieniu obowiązków składkowych;

6) sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku;

7) uchwałę budżetową na rok bieżący oraz prognozy dotyczące budżetu na trzy kolejne lata;

8) uchwałę o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu;

9) opinię właściwej dla inwestora regionalnej izby obrachunkowej o zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu;

10) oświadczenie inwestora o zobowiązaniach długoterminowych według tytułów dłużnych, w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

11) oświadczenie inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

3. Opinie banków, o których mowa w ust. 2 pkt 4, oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, muszą być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

4. BGK w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie kredytu dokonuje oceny formalnej wniosku. Wniosek spełniający wymogi formalne, o których mowa w ust. 1–3, podlega rejestracji w BGK z datą wpływu.

5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, BGK wzywa inwestora do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni; wniosek taki podlega rejestracji z dniem wpływu uzupełnienia do BGK. Wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym terminie BGK pozostawia bez rozpatrzenia.

6. BGK może zażądać od inwestora złożenia innych niż wymienione w ust. 2 dokumentów, jeżeli będą one niezbędne do oceny możliwości uzyskania współfinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej.

§ 4. BGK dokonuje oceny wniosków w kolejności ich zarejestrowania, stosując następujące kryteria:

1) możliwości sfinansowania przez inwestora co najmniej 20% kosztów przygotowania projektu bez podatku od towarów i usług;

2) zdolności inwestora do spłaty kredytu wraz z odsetkami;

3) możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

§ 5. 1. W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku BGK na podstawie oceny, o której mowa w § 4:

1) podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu, w której w szczególności określa:

a) termin i warunki uruchomienia kredytu,

b) termin i warunki spłaty kredytu;

2) wzywa inwestora do złożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli na podstawie dokumentów dostarczonych przez inwestora nie można dokonać oceny, o której mowa w § 4, lub

3) podejmuje decyzję o odmowie udzielenia kredytu.

2. O podjętej decyzji BGK niezwłocznie zawiadamia inwestora.

3. Uruchomienie kredytu lub jego pierwszej transzy następuje po udokumentowaniu zaangażowania środków własnych inwestora, o których mowa w § 4 pkt 1.

§ 6. 1. Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w ratach.

2. Na wniosek inwestora BGK może udzielić karencji w spłacie kredytu do 18 miesięcy.

3. Termin spłaty kredytu nie może przekroczyć okresu 36 miesięcy.

4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco lub inne zabezpieczenie zaproponowane przez inwestora.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).