ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. ustanawia się kontyngenty na wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, w wielkościach określonych w tym załączniku.

2. Wielkości kontyngentów, określone w załączniku do rozporządzenia, ulegają pomniejszeniu o wielkości kontyngentów rozdysponowane na podstawie pozwoleń udzielonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. U. Nr 222, poz. 2211).

§ 2. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, dokonywane jest według kolejności otrzymania wniosków.

§ 3. Maksymalna ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie, wynosi 120 000 sztuk lub 300  00 m2, w zależności od rodzaju wyrobów tekstylnych i odzieżowych objętych kontyngentami.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).