ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) formy, w jakich kaucja może być składana;

2) szczegółowy tryb pobierania kaucji oraz jej zwrotu, w tym przypadki, w których wycofanie wniosku o udzielenie pozwolenia nie powoduje przepadku kaucji;

3) kwotę kaucji, do wysokości której organ udzielający pozwoleń nie pobiera kaucji.

§ 2. Kaucja może być złożona w formie wpłaty gotówkowej lub gwarancji.

§ 3. Kaucja, składana w formie wpłaty gotówkowej, jest wpłacana w banku lub placówce pocztowej na rachunek organu właściwego do udzielenia pozwolenia.

§ 4. 1. Jeżeli kaucja jest składana w formie gwarancji, to gwarancja powinna zabezpieczać pokrycie w terminie kwoty kaucji określonej w rozporządzeniu o ustanowieniu środka administrowania obrotem towarami z zagranicą, przy czym termin ważności gwarancji powinien być dłuższy niż termin ważności pozwolenia co najmniej o 3 miesiące.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez gwarantów, których wykaz określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. Nr 80, poz. 723 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 634).

3. Kaucję składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia.

4. Wnioskodawca może dokonać zmiany, w całości lub w części, formy złożonej kaucji, z wpłaty gotówkowej na gwarancję lub z gwarancji na wpłatę gotówkową.

§ 5. Kaucja jest pobierana w walucie polskiej i ustalana w oparciu o średni kurs waluty krajowej w stosunku do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia kaucji.

§ 6. Kwotę kaucji zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

§ 7. Określa się kwotę kaucji, do wysokości której organ udzielający pozwoleń nie pobiera kaucji, w wysokości 100 euro.

§ 8. 1. Zwrot kaucji złożonej w formie wpłaty gotówkowej następuje przelewem na rachunek wskazany we wniosku.

2. Zwrot kaucji złożonej w formie gwarancji następuje poprzez zwrot dokumentu poświadczającego jej udzielenie.

§ 9. W przypadku udzielenia pozwolenia w wysokości niższej od wnioskowanej, nadpłacona kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia udzielenia pozwolenia.

§ 10. 1. Nie powoduje przepadku kaucji wycofanie wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, jeżeli:

1) nastąpi ono do godziny 1600 dnia następującego po dniu złożenia wniosku;

2) z ogłoszenia, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 101, poz. 1042), wynika, że ilość lub wartość towarów, na jaką będzie udzielone pozwolenie, nie odpowiada wielkości wnioskowanej, o ile wycofanie wniosku nastąpi nie później niż do godziny 1200 ostatniego dnia terminu rozpatrywania wniosków.

2. W przypadku wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 1, kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia wycofania wniosku.

§ 11. W przypadku odmowy udzielenia pozwolenia kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia tej odmowy.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 2)1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 226, poz. 1890), które traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r. na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572).