ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 i art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngent taryfowy na przywóz niektórych zbóż z zagranicy, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone, zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153).

§ 3. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

§ 4. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 50 000 ton na jedno pozwolenie przywozu, łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN.

§ 5. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1, uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Wnioski o udzielenie pozwolenia składa się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. (poz. 363)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.