ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej od towarów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przywożonych na polski obszar celny i zgłaszanych organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu, jeżeli jednostkowa cena importowa tego towaru jest niższa od ceny progu, określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy (Dz. U. Nr 230, poz. 2308).

§ 2. Opłaty celnej dodatkowej, o której mowa w § 1, nie nakłada się na towary rolne:

1) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1515, z 2002 r. Nr 53, poz. 460 oraz z 2003 r. Nr 93, poz. 861) w przypadkach, o których mowa w tym rozporządzeniu;

2) przywożone na polski obszar celny i zgłaszane organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 226, poz. 2242);

3) przywożone na polski obszar celny i zgłaszane organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu na podstawie pozwoleń udzielonych w ramach innych, niż ustanowione w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2, kontyngentów taryfowych albo automatycznej rejestracji, o ile wnioski o udzielenie tych pozwoleń zostały otrzymane przez organ udzielający pozwoleń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. (poz. 181)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM POBIERANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).