ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu

Na podstawie art. 48, art. 55 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 3 i art. 81 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz na polski obszar celny:

1) plastikowych zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, klasyfikowanych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego według kodu PCN 9613 10 00 0, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu;

2) plastikowych zapalniczek kieszonkowych gazowych do wielokrotnego napełniania, klasyfikowanych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego według kodu PCN 9613 20 90 0, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu.

§ 2. 1. Ostateczne cło antydumpingowe ustanawia się do dnia 30 kwietnia 2004 r., w wysokości różnicy między ceną minimalną w wysokości 0,12 euro za sztukę a wartością celną zapalniczki, powiększoną o należne cło wynikające z taryfy celnej, jednakże w wysokości nie niższej niż 0,09 euro za sztukę.

2. Podstawą wymiaru ostatecznego cła antydumpingowego jest wartość celna towaru określona zgodnie z przepisami tytułu II działu III ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 3) ).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.