ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wynagrodzenie miesięczne Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ustala się w wysokości 6,0-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Niniejsze rozporządzenia było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1258).