ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, należy dołączyć:

1) kopię wpisu podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, do odpowiedniego rejestru;

2) statut – w razie gdy podmiot jest stowarzyszeniem albo fundacją;

3) oświadczenie organu podmiotu, że wobec podmiotu nie jest prowadzone postępowanie karne lub w sprawie o przestępstwo skarbowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. (poz. 179)

WZÓR

(PDF)1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).