ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie dotacji na finansowanie likwidacji kopalń

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie:

a) likwidacji kopalń,

b) zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie likwidacji kopalń i po zakończeniu ich likwidacji,

c) naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,

d) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji

– zwanej dalej „dotacją”;

2) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.

§ 2. Dotację wykorzystuje się na:

1) zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń, takie jak:

a) likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych,

b) likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń,

c) rekultywacja terenów pogórniczych,

d) utrzymywanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczną likwidację zakładu górniczego,

e) prace zabezpieczające oraz przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom, w związku z likwidowanym zakładem górniczym,

f) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie likwidacji kopalń,

g) opracowywanie, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań, o których mowa w lit. a–f,

h) koszty ogólnego zarządu w kopalni likwidowanej, od chwili zakończenia wydobycia;

2) działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, takie jak:

a) likwidacja oraz zabezpieczenie zbędnych wyrobisk, pozostałych w wyniku uproszczenia systemów odwadniania,

b) likwidacja infrastruktury kopalni, pozostałej po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego oraz w wyniku uproszczenia systemów odwadniania,

c) rekultywacja terenów pogórniczych,

d) utrzymywanie obiektów niezbędnych do realizacji działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni,

e) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym po zakończeniu likwidacji kopalni,

f) opracowywanie, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań, o których mowa w lit. a–e,

g) koszty ogólnego zarządu zakładu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006, zwanej dalej „ustawą”, realizującego działania polikwidacyjne;

3) pokrywanie kosztów ogólnego zarządu w przedsiębiorstwie górniczym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, realizującym zadania wymienione w pkt 1 lit. a–g oraz działania, o których mowa w pkt 2 lit. a–f.

§ 3. 1. Dotację na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 1 przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

1) podjęcia uchwały przez właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego prowadzącego wydobycie węgla o likwidacji kopalni;

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

a) programu likwidacji kopalni,

b) rocznego planu likwidacji w podziale na miesiące, obejmującego:

– zakres rzeczowy zadań likwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji,

– zakres finansowy zadań likwidacyjnych,

– przychody z likwidacji majątku kopalni oraz innych źródeł,

c) rocznego planu kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, realizującego zadania wymienione w § 2 pkt 1 lit. a–g i działania, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a–f.

2. Dotację na realizację działań wymienionych w § 2 pkt 2 przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy;

2) tytuły zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w § 2;

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni w danym roku kalendarzowym;

4) określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu jej likwidacji.

§ 4. 1. Dotacja jest przeznaczana również na finansowanie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym:

1) powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,

2) zobowiązań podmiotów wymienionych w art. 27 ust. 2 ustawy

– zwanych dalej „szkodami”.

2. Dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;

2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji w ramach obowiązku naprawienia szkód, w tym podstawę prawną wykonania tego obowiązku;

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań w danym roku kalendarzowym;

4) opis zamierzonego sposobu naprawienia szkód;

5) stan zaawansowania prac związanych z naprawieniem szkód.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu albo ugodę zawartą pomiędzy przedsiębiorcą a poszkodowanym, albo prawomocne orzeczenie komisji do spraw szkód górniczych.

§ 5. 1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na wyodrębniony rachunek bankowy przedsiębiorstwa górniczego.

2. Podstawę do wypłacenia rat zaliczki stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze:

1) wniosku o wypłacenie raty zaliczki wynikającej z rocznych planów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, albo rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji, o którym mowa w § 3 ust. 2;

2) wniosku o wypłacenie zaliczki w wysokości wynikającej z aktualnego zakresu naprawiania szkód;

3) sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, z wykorzystania raty dotacji i realizacji zadań rzeczowych za okres poprzedni.

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzyma dotację, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe:

1) wykonanych zadań w trakcie likwidacji kopalni, o których mowa w § 2 pkt 1, oraz działań wykonywanych po zakończeniu jej likwidacji, o których mowa w § 2 pkt 2;

2) kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy;

3) wykonywanych zadań w zakresie naprawiania szkód.

2. Przedsiębiorstwo górnicze przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji:

1) rocznego planu likwidacji kopalni;

2) rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni;

3) kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy;

4) zadań w zakresie naprawiania szkód.

§ 7. 1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli przedsiębiorstwo górnicze:

1) wykorzystało przekazaną dotację, w całości lub części, na inne cele niż określone we wniosku lub

2) przez dwa kolejne miesiące nie przedłożyło sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo górnicze nie wykonało zadań rzeczowych i nie przedłożyło sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki czasowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn ich wstrzymania.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).