ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą w Krakowie (nr identyfikacyjny REGON 000023136, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-12-77), utworzony zarządzeniem nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz działający na podstawie zarządzenia nr 2/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 stycznia 1992 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego o nazwie Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie do przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, z dniem 1 lutego 2004 r. otrzymuje nazwę Instytut Nafty i Gazu.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu Nafty i Gazu, zwanego dalej „Instytutem”, jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych w odniesieniu do nafty i gazu oraz prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością przemysłu naftowego i gazownictwa.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) geologia naftowa i inżynierska;

2) sejsmika i geofizyka wiertnicza;

3) geochemia naftowa i mikrobiologia;

4) technika i technologia wiercenia;

5) technika stosowania środków strzałowych w otworach wiertniczych;

6) inżynieria złóż gazu ziemnego i ropy naftowej;

7) technologia oczyszczania gazu ziemnego;

8) metrologia przepływu gazu;

9) ocena i kontrola jakości paliw węglowodorowych;

10) sterowanie systemem gazowniczym, przesyłowym i dystrybucyjnym;

11) zagospodarowywanie i eksploatacja złóż ropy i gazu;

12) użytkowanie węglowodorów;

13) przesyłanie i rozprowadzanie paliw gazowych.

3. Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określi statut uchwalony przez radę naukową Instytutu, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe, i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest Kraków.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.