ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 142, art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngent taryfowy na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153).

§ 3. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia na przywóz składa się w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Wnioski o udzielenie pozwolenia na przywóz są rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji w wysokości określonej w załączniku.

§ 5. Wnioskodawca, niezależnie od wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach kontyngentu taryfowego (Dz. U. Nr 226, poz. 1886), jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia, poświadczoną urzędowo lub notarialnie, kopię koncesji uprawniającej wnioskodawcę do obrotu towarami wymienionymi w załączniku do rozporządzenia, udzielonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2004 r. (poz. 120)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.