ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu, zwana dalej „jednostką”, utworzona zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 5 kwietnia 1971 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Machowie k. Tarnobrzega, zmienionym zarządzeniem nr 18/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 17 lutego 1986 r. oraz zarządzeniem nr 153/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1991 r., podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 marca 2004 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 lipca 2004 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 30 kwietnia 2006 r.

§ 2. 1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.

2. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 3. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.

§ 4. Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.